(Sung in Zulu – A hymn)

Yek’iJerusalema, umuzi okhanyayo (Oh Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle kaphaya (All the beauty in there) (Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konk’ okunye (Anything else better)
Kumnandi k’lowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ‘khona le (As the Lord dwells there) (Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
‘Bakhona laphaya (That dwell there) (Repeat)

Ofakazel’ uJesu (Witness Jesus)
Ngegazi lakho ‘ukufa (His blood and His death)
Nguye Owakhe khona/lona (By him we are saved)
Yena ukhona le (For He is here (with us)) (Repeat)

Bayaw’phumula khona (They go to rest)
Abahluphekileyo (Those who are afflicted)
Nabo bayadilizwa (Those who have fought the fight)
Inkosi ‘laphaya (Together with their King)(Repeat)

Iyabetheli dili (They will feast there)
Babezwe obumhlophe (And clothed in white robes)
Makube njalo ethi (They will forever proclaim)
iNkosi ‘khona le (The King is there)(Repeat)