Advertisements

Thixo Onothando (God of Love) Sung by University of Pretoria

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Chorus)

Thixo ono’thando (God of love)
Ndimi phambi kwakho (Here I am before you)
Thixo ono’thando (God of love)
Ndiph’ uthando ndifakaze ngawe (Give me love to witness about You) (Repeat)

Repeat: Refrain
Thixo ndila namhla (Lord, Here I am) x?

Hosanna! Hosanna phezulu (Hosanna on High)
Hosanna! Hosanna enyangweni (Hosanna in the Highest)
Thixo ono’thando (God of Love)
Ndiph’ uthando ndifakaze ngawe (Give me love to witness about you) (Repeat)

Advertisements

Indodana (The Son) Sung by the University of Pretoria Camerata

Leave a comment


(Sung in Xhosa (a traditional hymn))

Ngob’umthatile eh umtwana wakho (You took Your own son)
Uhlale nathi hololo helele (Who lived amongst us)
(Repeat)

Indodana ka Nkulunkulu (The Son of God)
Bayi’bethelela hololo helele (Was crucified + [A wordless expression of grief/ a wail])
(Repeat)

Oh Baba!, Baba, Baba Yehova! (Oh Father, Jehovah!)
Baba, hololo, helele (Father! [wailing]) (Repeat)

(From the top)

Arranged by Ralf Schmidt and Michael Barrett

Intonga Yakho (Your Staff) by Abantwana

1 Comment


(Sung in Xhosa)

Refrain:
Intonga yakho, ingumsimelelo wam’
(Your Staff is my support)
Intonga yakho iyandithuthuzela
(Your staff comforts me) (Repeat)

Response: Intonga Yakho iyandithuzela (Your staff comforts me)
Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa
(Though I walk through the valley of the shadow of death)
Uyehova ngumelusi wam’ andikwesaba lutho, ngoba
(The Lord is my Shepherd, I shall not want, because)
Inene ndaku landelwa kokuhle, ongubo(?) mi bam’ yebo
(Goodness and Mercy shall follow me all my life)
Indebe yami yaphalala ndazwa, ile intonga yakho
(My cup overflows, because of your staff)
Intonga yakho intonga (Your staff, the Staff)

Oh Yehova, ekumyembeni ebumnyameni (Oh Lord, even in the darkness)
uhlal’ uhleli nami (You dwell in me and sit with me)
Noma kunjani, noma sendi hamba (No matter what happens, even as I walk )
Enthunzini, lokufa (In the valley of death)

(Refrain)

Zonki iZono (All Our Sins) Lyrics by Zaza Mokhethi ft. Spirit of Praise

Leave a comment


(Sung in Xhosa)

Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You)
Ngiza namanje (Come down now)
La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?))
Uyak’sindiswa (For You ransomed me)

Refrain:
Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased)
Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy)
Yiza ungithethelele (Come and mediate for me)
O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat)

Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him)
Uyak’sindiswa (for he ransomed you )
Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him)
Uyak’sindiswa (For You were ransomed by Him)

(Refrain)

Eh maye, Eh maye, Eh maye, maye (Oh my!/My goodness!)

Ziyosulwa Inyembezi (My Tears Wiped Away) Lyrics by Sabatha Masoka (Joyous Celebration)

Leave a comment(Purchase song | Purchase Album | Stream free)
(Sung in Xhosa)

Xa bufik’ubumnyama (When darkness falls)
Nobubi emlhabeni (And evil fills the world)
Intliziyo yob’ilindele (My heart awaits)
Intsindiso noluncedo (For redemption and help)
Umasendiwelile (When I cross over)
Ngaphesheya Kwe-Jordane (To Jordan’s other shore)
Ingelosi Yob’ isindibiza (The Angels will call my name)
Etroneni kaYehova (Before Jehova’s Throne)

Refrain:
Ziyosulw’inyembezi (My tears will be wiped away)
Nokufa nezintsizi (Of sorrow and death)
Ayibalwa iminyaka (Neither the years)
Ubusuk’ abukho (Nor the nights will be counted)

Yonk’imihla yemihla (For the rest of my days)
Ndiyoculel’ iNkosi (I will sing of the Lord)
Inyembez’ zosulwe nya (Who wipes away all tears)
Uvalo luphele nya (All fear is gone)
Hla sengifika kuye(When I get before Him)
Yena wongibamba ngesandla (He will hold my hand)
Andomba’ this’ ingubo (And put his cover over me)
Besemina njalo ngihlale naye (And I will forever dwell with Him)

(Refrain)

Praise Medley by Mthunzi Namba and Joyous Celebration Choir

1 Comment


(Non-English parts sung in Xhosa)
Alternating English verses are translations
Aah…

Song #1

Ngiyakuthanda khakhulu
Uyingoma yam’ uyiculo lam’
Ngetliziyo yam’ ngophefumulo wam’
Nangamandla am’ ngikunik’udumo (Repeat)

Refrain:
You’re the one that I love; You’re the source of my joy
You’re the giver of life; the Prince of Peace (Repeat)

With all of my heart, With all of my soul
With all of my strength; I give you the praise (Repeat)

Song #2

Woza mazingene, ebukhoneni kenkosi
Laphikasi mulo, ibona yaliswa
Umoya onamandla, uqashuli’zibopho
ekukhoneni okunamandla beNkosi (Repeat)

In His presense there is joy, Joy!
And at His right hand
Pleasures forevermore
In the awesome presence x3
Ekukholeni kounamandla

Song #3

Glory! Glory! Glory! / Jesus! Jesus! Jesus! x2
Power and the honor!
Nothing but the blood of the Lamb
(Repeat)

Oh the Blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

I’m grateful for the blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

Izono Zam’ Lyrics by Lusanda Spiritual Group

Leave a comment


(Sung in Xhosa)
Xa ndi wela, uMfula iJordane (Every time I cross the River of Jordan)
Ndazi lahla izono zam (I am cleansed of my sins)

Refrain:
Ndazi lahla izono zam (I am cleansed of my sins) x4

(From the top)

Hmm…

(Refrain)

Ndodana yam edukileyo, (My long lost son)
Buyela kimi ekhaya (Come back home to Me) x4

Ndimile apha, eJordane, (I stand here, at Jordan)
Abanye baya wela (Where others are crossing) x4

Abanye baya ngale, abanye baya ngale (Others come to this place)
Abanye baya wela (Others are crossing) x2

Abanye bemile bazum’ izono zabo (Abanye baya wela)

Ndineke inkosi ndiwel’ imfulishotane (Abanye baya wela)

Ndimile apha…

Older Entries

%d bloggers like this: