Messiah Lyrics by Blaq Diamond ft Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu/Xhosa/Sotho — A Hymn)

Aw’ noma, ngihamb’ ethunzini lokufa
(Even though I walk through the shadow of death)
Angikwesaba lutho (I will not be afraid)
Ngoba ukhon’ uBaba (Because I have a Father)
UMvelinqangi, ah (He is the Most High)
Thethelela Baba (Defend me Father)

Refrain:
Ah Thel’umoya oyingcwele (Ah pour the Holy Spirit)
Thel’umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Thel’umoya, Thel’umoya (Pour the Spirit)

Monghadi Messiah (Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)
Mong-, Monghadi Messiah (Lord, Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)

Repeat: Thimomomo
Yi banami Baba ah (Be with me Father)
Thel’umoya Baba, ah (Pour Your Spirit Father)
Thel’umoya (Pour Your Spirit)

Hay’ akuvumi mandithule (I will not be silent)
Hay’ akuvumi mandithule (I will not be quiet)
Xandiyekelelwa nguwe (If you let me go)
Nophalala njengamanzi (I shall perish like water)
Thela, thela (Pour, pour)

(Refrain)

Repeat: Thimomomo
Ngunaphakade (Forever)
Ngiseke njalo (Hold me)
Yiba nami (Be with me)
Thel’umoya (Pour the Spirit)
Thel’umoya Baba (Father pour the Spirit)
Thel’umoya Baba, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Oyingcwele (Holy Spirit)
Thel’umoya, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)

Xola Moya Wami (Make Peace My Soul) Lyrics by Nomcebo Zikode ft. Master KG

3 Comments


(Sung in Xhosa)

Moya wami, Moya Wami, Moya Wami x2
(My soul, my soul, my soul)

Sungxama, ng’yazi konakele (Hurry, I know things are a mess)
Ntukuthelo yakh’ ingaphezulu (Your anger is high)
Konakele: okomhlaba kundehlule (It is a mess: the world has gotten the better of me)
‘Mpilo le ayikho lula (This life is not easy) (Repeat)

Xol’umoya wam uyafis’ukwenza kahle (Make peace, my soul yearns to do right)
Okomhlaba kundehlule (Earthly things have defeated me)
Xol’umoya wam uyafisa ukwenza kahle (Make peace, my soul yearns to do right)
Mpilo le ayikho lula (This life is not easy)

Xola moya wami (Make peace, my soul)
Xola moya wami (Make peace, my soul)
Xola moya wami (Make peace, my soul)
Moya Wami, eh Moya wami (Oh my soul, my soul) (Repeat)

(From the top)

Sikuyo Indlela (We are on the Path) Lyrics Sung by Bucy Radebe

1 Comment


(Sung in Xhosa)

Noyana, Noyana? (Are You going?) x4
Nithini noyana, Noyana phezulu (Are you going to heaven?) (Repeat)

Sikuyo indlela, yelizwe lobomi (We are on the path, to the land of Life)
Ikhaya labantu, behleli ngendweba (Home of the people, who dwell in happiness) (Repeat)

(Refrain)

Ndabusa mna (Noyana) (I am, Are you going?) x4
Nitinina noyana, Noyana phezulu (What do you say? Are You going to heaven?) (Repeat)

Ndicinga ngokuthi, usebunzimeni (I think this wise, you have difficulties)
Usithi: ngubani, ongalisusayo (You say: Who can take away)
Ityal’ elingaka, isentliziyweni? (The guilt so great, which dwells in the heart?)
NguYesu kuphela, thandaza ke uye (It is Jesus alone, pray therefore)

Ndohamba, Ndohamba (I will go, I will go) x4
Eweke ndohamba, ndisiya phezulu (Let us go, go up to heaven) (Repeat)

Nitinina noyana, Noyana phezulu (What do you say? Are You going to heaven?)
Eweke ndohamba, ndisiya phezulu (Let us go, go up to heaven) (Repeat)

Ndiyakuthi Ndakudinwa (When I am Weary) Lyrics Sung by Andile KaMajola

1 Comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Ndiyakuthi ndakudinwa (When I am weary)
Akuphel’ amandl’ omzimba (When strength leaves my body)
(Repeat)

Ndiphakamis’izandla (I lift my hands to You)
Ndiwacele kuw’amandla (And ask You to give me strength)

Yesu Langa lomphefumlo (Jesus, the Light of our soul)
Akumnyama xa ukhoyo (There is no darkness in Your presence)
(Repeat)

Makungabikho’ nay’ into (There is nothing)
Enendohlula nawe (That can separates us from You)

Thixo akunangqaleko (God You have no beginning)
Thixo akunangqibeko (God You have no end)
(Repeat)

Ukho endaweni zonke (You are present at all places)
Ukho ngama xesha onke (You are present at all times)
(Repeat)

Ndiyakholwa (I Believe — The Apostles Creed) Lyrics Sung by Kholeka

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Ndiyakholwa kuThixo uYise (I believe in God the Father)
Onamandla onke (The Almighty)
Umdali wezulu nomhlaba (Creator of heaven and earth)
NakuYesu Kristu (And in Jesus Christ)
uNyana wakhe emnye (His only Son)
inKosi yethu (Our Lord)

Owakhawula ngoMoya, oyiNgcwele
(He was conceived by the Power of Holy Spirit)
Wazalwa yintombi uMariya (He was born to Virgin Mary)
Weva ubunzima phantsi koPontyusi Pilati (He suffered under Pontius Pilate)
Wabethelelwa emnqamlezweni (He was crucified)
Wafa wangcwatywa (He died and was buried)
Wehlela ehadesi (He descended to the dead)

Uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni
(On the third day he rose again)
Wenyuka waya ezulwini (He ascended to heaven)
Apho ahleli khona ngasekunene koThixo
(Where He is seated at the right hand of God)
uYise onamandla onke (The Almighty Father)
Woda avele khona aze kugweba (He will re-appear to judge)
Abahleliyo nabafileyo (Both The living and the dead)

Ndiya kholwa kuMoya oyiNgcwele (I believe in the Holy Spirit)
Nayi rhamente engcwele ekulo lonke ilizwe
(Here is the holy parish in the whole land)
Nabubudlelwane babangcwele (And the fellowship of the saints)
Nakukuxolelwa kwe ezono (The forgiveness of sins)
Nakukuvuka komzimba ekufeni (The resurrection of the body after death)
Nabubomi obungunaphakade, Amen (And the everlasting life, Amen)

Nakukuvuka komzimba ekufeni (The resurrection of the body after death)
Nabubomi obungunaphakade, Amen (And the everlasting life, Amen)

Older Entries

%d bloggers like this: