Esphambanweni (At the Cross) Lyrics by Kelly Khumalo ft Hlengiwe Mhlaba

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wabethelwa ngenxa yami (You were crucified because of me)
Es’phambanweni se hlazo (On that cross of shame)
Yingakho ngikudumisa (This is why I praise You)
Ngithi “uphakeme” (Saying “You are the Most High”) (Repeat)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Wena Jehova awungiyeki (Lord, You do not leave me)
Ngob’ uyakhathazeka (You worry for me)
Nginawe angisoze ngadangala (In You I will never be ashamed)
Phel’ awufunani awafunani (After all You are not similar to)
Nabantu (Similar to man)

Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yokudumisa, oh Haleluya! (Of praise to You, oh Hallelujah!)

(Refrain)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Hlengiwe (Redeemed) Lyrics sung by Cassper Nyovest Ft. Zola 7

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

Refrain:
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Hlengiwe ngegazi leMvana (Redeemed by the blood of the Lamb)
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Sengenziwe ngaba-ngumntwana (His child and forever I am) (Repeat)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

(Refrain)

Ngomthandazo (Through Prayer) Lyrics Sung by Nqubeko Mbatha

Leave a comment


Angisoze ngakhathazeka (I will never be weary)
(Mina) Ngoziphilela ngomthandazo (I live my life through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (Through all my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)

Ongiholayo (He Leads Me) Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho)

Refrain:
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me) (Repeat)

Mina nginoJesu, wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me)
(Mina nginoJesu) wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)
Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

— In Sotho
Lenna le banna baYeso (We are the Children of God)
Rena rebosoa keMoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

— In Sotho
KeMoya, keMoya (The Spirit, Holy Spirit)
Rena rebosoa kemoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

(Refrain)

Yibanathi (Be With Us) Lyrics by Vusi Nova ft. Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Messiah, ndiguqe nge dolo (Messiah, I’m on my knees)
Phambhi kwakho Ndiyakhala (Weeping before you)
S’makade s’yaphela, xolela (Everlasting one, we are perishing, forgive us)
Ungas’lahli, ngelixesha – eli njena (Do not forsake us in trying times such as this)

El Shaddai Adonai, thethelela ndiyakucela
(My Lord, God Almighty, I pray that You save us)
Xolela (Forgive us)
Nom’ indlela inameva (Though the path ahead is full of thorns)
Ndithembhe Wena (I have placed my trust in you)
Nom’ iz’vunguvungu zomoya zingafika, mna ndithembhe Wena
(Though the storms may come, I have put my trust in You)
Ndithembhe wena (I’ve put my trust in You)

Refrain:
Bawo yibanathi, nge lixesha elinje (Father be with us, in times such as these)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins) (Repeat)

Xa ukhona Thixo, ne cebo likhona
(God, when You are present, there is a plan)
Xa ukhona Thixo, nedlela ikhona
(God, when You are present, there is a way)
Noma ke Thixo, ungau cishanga lo umlilo
(Even if the Lord does not put out this fire)
Kodwa yibanathi Kuwo (But be with us in it (the fire))
Yibanathi (Be with us)

(Refrain)

Siyakudinga, oh Yehova (Oh Lord, we need You)
Ngaphandle kwakho, singenze lutho (Without You, we cannot do anything)
Siyakudinga, oh Yehova (We need you, Oh Lord)
Xa ukhona, konke kulungile, kulungile!
(When you are present, everything is alright, alright!)

(Refrain)

Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)

Older Entries

%d bloggers like this: