Advertisements

Amaxheba (Wounds) Lyrics by Zaza

1 Comment


(Sung in Zulu)

Angiwanaki amanxeba  (I will ignore my wounds)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain)
(Repeat)

Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal me)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain) (Repeat)

(From the top)

Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal me)
Uzowapholis’ uBaba  (For my Father will heal my pain) (Repeat)

Advertisements

Kungegazi (Because of the Blood) Lyrics by Hlengiwe Ntombela and Joyful Way

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ewe, kungegazi (Yes, it is because of the blood)x?

Refrain:
Kungegazi, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Kungegazi , Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Yelel’ phalala, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Eh Golgotha, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Ngangilahlekile ngingumoni (I once was lost in sin)
Wangihawukel’ uBaba (But my Father pitied me)
Igazi likaJesu langikhulula nami (The Blood of Jesus set me free as well)
Mengikululekile ung’bona nje (Now as you see me, I am free)
Kungegazi (Because of the blood)

(Refrain)

Yebo m’na nawe, sisindiswe (Yes, so you and I could be saved) (Repeat)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Maye Umphefumlo Wam (Oh My Soul) Lyrics by Thobeka Mahlangu (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Njengendluzela ng’yomel’ amanzi
(As the deer pants for water)
Umphefumlo wam’ womele wena
(So my soul longs for You) (Repeat)

Umoya wami uyakudinga
(My spirit needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Impilo yami, uyakudinga
(My life needs You)
Uyakudinga! Uyakundinga! Uyakundinga!
(It needs You! It needs You! It needs You!)

(Refrain)

Maye! oh maye (My, oh my!)
Womile umphefumlo wam’
(My soul thirsts) (Repeat)

Maye, oh maye (My, oh my!)
Ng’ngcwalise ngikhala kuwe
(Fill me up, I cry to You) (Repeat)

Uyangilwela (You Fight For Me) Lyrics by Nothando Hlope

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umukhulu Simakade (Oh God, You are Great)
Ungubayethe, Nkosi Yam’ (We hail You, My King)

Refrain:
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Ungihambela phambi kwami (You walk before me)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles) (Repeat)

Repeat: Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ngithemba nawe (Our hope is in You)
Ngibalekela kuwe (I run to You)
Ngukhona wena (I abide with You)
Wangilwela wena (You fought for me)
Wangilwela (You fought)

(Refrain)

Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
(Repeat)

Ngamthola (I Found Him) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration 23)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Kade ngihamba, ngizula (I have been walking, searching)
Ngifula lo Jeso (Looking for Jesus)
Ngamthola (I have found Him) (Repeat)

Refrain:
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
Mina Ngamthola (I have found Him)
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
(Repeat)

(From the top)

Bridge:
Ngimfune endaweni yonke
(I looked for Him everywhere)
Emagumbini amane omhlaba
(In the four corners of the world)
Akekho (There’s none other) (Repeat)

Repeat: Akekho! (There’s none other!)
Akekho Nkulu njengaye
(There’s none greater than Him)
Akekho Ngcwele njengaye
(There’s none holier than Him)
Akekho namandla njengaye
(There’s none powerful than Him)
Akekho muhle njengaye
(There’s none as Good as He is)
He alone gets the Glory
He alone gets the Power
He alone gets the Honor

Akekho muhle, ofananaye
(There is none good as He is)
Nguye yedwa, onamandla
(Here is the only one, with the Power)
Nguye yedwa, onobubele
(He is the only one, with compassion)

(Bridge)

(Refrain)

Njalo Umile (Forever the Same) Lyrics by SbuNoah (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umile njalo (He remains the same)
Akashintshi (He never changes)
Umile njalo (He remains the same)
Akajiki (He never changes) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Ewe Jesu (Yes Jesus)
Impilo yami yonke (My whole life)
Ifuna Wena wedwa (Needs You alone)
Ifuna Wena, Hallelujah (It needs You, Hallelujah)
Ifuna Wena (It needs only You) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Nkosi Yehlisa (Lord Bring Down) Lyrics by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nkosi yehlisa umusa (Lord let your Grace fall)
Phezu kwami (Over me)
Umusa kuphela (Just your Grace)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Nkosi yehlisa umoya (Lord let Your Spirit fall)
Phezu kwam’ (Over me)
Umoya ongcwele (Your Holy Spirit)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen)
Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: