Advertisements

UyiNkosi (Great are You Lord) Zulu Cover Lyrics by Mpoomy Ledwaba

Leave a comment


Refrain:
Umphefumlo wakho, kimi (Your breath is in me)
Ingakho ngipamisa, pamisa (That is why I praise You, praise You)
Umphefumlo wakho, kimi (Your breath is in me)
Ingako ngiphamisa, wena wedwa (That is why I praise You, praise You Alone)
UyiNkosi, uyiNkosi (Great are You Lord, You are King)
(Repeat)

I know the earth will shout Your Praise
Our hearts will cry, these bones will sing
Great, are You Lord! (Repeat)

(Refrain)

Wena Wedwa (You alone)

Advertisements

Izinyembezi (Tears) Lyrics by Mthoko Nkosi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Lezinyembezi, engiz’khalile manje zesuliwe
(These tears, which you have shed, have been wiped away)
Lobubuhlungu, ong’zwise bona, manje budlulile
(The pain, which you have felt, is now is gone)
Oho liyeza, liyeza, elakho ithuba
(Yes it is coming, it is coming, your moment is coming)
Oho liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(Yes, It is coming, it is coming, you will be answered) (Repeat)

Repeat:
Inyembezi zami, angeke z’wela phanzi (My tears, will fall no more)
Umkulekho wami, uthixo uphendulile (For my sake, God has answered)
Liyeza, liyeza, elakh’ ithuba (It is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula (It is coming, it is coming, you will be answered) (Repeat)

Inyembezi zam’ engiz’khalile, iminyaka, iminyaka zesuliwe
(My tears that I have shed, for years and years, have been wiped away)
Nalebo buhlungu, wo’umzise bo abantu bebuka buhlulile
(And the pain, that was brought to people, has been defeated)
Oh liyeza, liyeza, elakh’ ithuba
(Oh it is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(It is coming, it is coming, you will be answered)

(Refrain)

Oh liyeza, liyeza, elakh’ ithuba
(Oh it is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(It is coming, it is coming, you will be answered)

Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention) Lyrics by Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ngicing’ isizathu, sokukukhonza (I’m thinking of a reason to praise You)
Les’esahlula abase mandulo (For the past one divided the ancient)
Sebencabel’ ukukubethela (So much they crucified You)
Bak’phosa emthini wehlazo (They threw you in the tree of shame)

Refrain:
Ngaphandle kokuthi, Wen’ uyiNkosi (Besides, You are the King)
Ngaphandle kokuthi, Wen’ unguMdali (Not to mention, You’re the Creator)
Ngithol’ ukuthi nguw’ isizathu (I find that You are the reason)
Nanoma nje, ngiyaphila (That I now live)

(From the Top)

Mlilo qothulayo, themba labendulo (Consuming Fire, Hope for the ancients)
Sinkwa so kuphila, libo lokuqala (The Bread of life, You were the first)
Kuwe kutholakala amanzi okuphila (In you is the Living Water)
Yingakho manje thina siyaphila (That is why we are now alive)
(Repeat)

(Refrain)

Ofana Naye (Who is Like Him) Lyrics by Tebello Sukwene

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Angimbonanga ofana naye (I have not seen anyone like Him)
ofana naye, ofana naye (Who is like Him, like Him)
Hayi, angimbonanga ofana noJesu (No, I have not seen anyone like Jesus)
Angimbonanga ofana naye (I have not seen anyone like Him)

Asoz’ abikho ofana noJesu (There will never be one like Jesus)
Asoz’ abikho ofana naye (There will never be one like Him)
Asoz’ abikho ofana naye (There will never be one like Him)
Ofana naye, ofana naye (Who is like Him, like Him)

Repeat: Ofana naye (Who is like Him)
Ofana naye (Who is like Him)
‘fana noJesu (Who is like Jesus)
Hayi! Asoz’ abikho (No, there will never be another)
Ofana naye (Who is like Him)
Ofana naye (Who is like Him) x?

Refrain:
Wanik’ulwandle umkhawulo (He who gave boundaries to the seas)
Nguban’ ofana nawe (Who is like You?)
Nguban’ onjengawe (Who can be compared to You?)
Amaf’ aphenduk’ imvula (The cloud that turns to rain)
Nguban’ ofana nawe (Who can be compared to You?)
Nguban’ onjengawe (Who can be compared to You?)

Repeat: Ofana naye (Who is like Him)
Angimbonanga (I have not seen)
Ofana nawe (Who is like You) x2
Ofana naye (Who is like Him)
Angimbonanga (I have not seen)
Ofana noJesu (Who is like Jesus)
Hayi, angimbonanga (No, I have not seen)
Ofana naye (Who is like Him)
Asoz’ abikho (There will never be another)
Ofana naye (Who is like Him) x3
Asoz’ abikho (There will never be another)
Ofana naye (Who is like Him)x3

(Refrain)

(Last Verse)

Mbonge (Praise Him) Lyrics by We Will Worship (WWW) Movemeant

Leave a comment


(Sung in Zulu)

‘simo sami asisoze (My circumstance will never)
Sayicindezel’ injabulo yami (Suppress my joy)
Isimo sami asisoze (My circumstance will never)
Sayicindezel’ indumiso yami (Suppress my praise) (Repeat)

Noma kumnyama, noma kukhanya (In light, in darkness)
uThixo ufanelwe, ufanelw’ ukubongwa (God is worthy, worthy to be praised)
Noma kwehlela, noma kwenyuka (Through the good, through the bad)
uThixo ufanelwe, ufanelw’ ukubongwa (God is worthy, worthy to be praised) (Repeat)

Refrain:
Mbonge Mbonge (Praise Him, Praise Him)
Mbonge Mphefumulo wami (Praise Him o my soul) (Repeat)

(From the top)

Noma kumnyama, noma kukhanya (In light, in darkness)
uThixo ufanelwe, ufanelw’ ukubongwa (God is worthy, worthy to be praised)
Noma kwehlela, noma kwenyuka (Through the good, through the bad)
uThixo ufanelwe, ufanelw’ ukubongwa (God is worthy, worthy to be praised) (Repeat)

(Refrain)

Qina (Stand Firm) Lyrics by Spirit of Praise 7 ft. Sipho Ngwenya and Nothando Hlope

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Qina, qina (Be strong, Stand firm)
Qina ukayekhukhulwa (Stand firm and do not be shaken)
Qina, qina, Ungakhathali (Stand firm and do not be weary) (Repeat)

Thina siphiwe (We have been given)
Siphiw’ amandla (We have been given the power)
Ekazini, elemvana (In the work of the lamb)
Sithi phakama, ukubheke (We remain standing,.?.)
Ungakhathali (Do not give up) (Repeat)

(Refrain)

Wena uphiwe (You have been given)
Uphiw’ amandla (Given the Power)
Wakumelena nasitheke (By the Most High)
Sithi qina, qina (I say stand firm)
Ungabuyeli emuva (Never look back)

Nom’ uSathane, yehla sela (Even if the devil should come down)
Qina basalwane (Believers stand firm)
Bambelela kusimakade (Hold on to the Ancient of Days)
Qina, qina, qina, qina …. (Stand firm x?)
Ungabuyeli emuva (Never look back)

(Refrain)

Izingelosi (Angels) Lyrics by Zaza ft Thobeka Mahlangu

Leave a comment


(Sung in Zulu – Original Version by Zaza)

Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zibabaza Mahla ako (They praise your name) (Repeat)

‘Kherubim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zibabaza mahla ako (Praise Your Name) (Repeat)

Refrain:
Uyingcwele! Uphakeme! (You are Holy! Be lifted up!)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
(Repeat)

Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing) x?

Older Entries

%d bloggers like this: