Akhonamandla Lyrics by Londiwe N. (Joyous Celebration 24)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Akhon’ amandla, aphilisayo (There’s Power of Healing)
Sekufik’ amandla, akhululayo (The Power of deliverance has arrived)
Sekugcwele amandla, usekhona umdala wezinsuku
(The Unfailing Power of the Ancient of Days is here)
Sizwa kunyakaz’ amandla, uJehovah Ukhona la
(Feel the move of Lord’s Power that is here)

Akhona amandla lapha, ayaphilisa nezifo zeminyaka
(There’s Power here to heal generational sickness)
Sekufik’ amandla lapha, ayakhulula agqabula nezibopho
(The Power has come here to loosen bonds and break chains)
Yebo kugcwel’amandla, usekhona ovul’iminyango evaliwe
(Yes, His Unfailing Power is here to open doors)
Kunyakaz’ amandla, ujehova ukhona la (It’s a moving Power, The Lord is here)

Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Usefikile usmakade uyazelapha zonke izifo (God is here to heal every sickness)
Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Ayakhulula ayagqabula amaketangango obumnyama
(The chains of darkness are loosened)
Lalela, kulendawo kugcwel’ amandla, usekhona uJehova igama lakhe
(Listen, The Unfailing Power of the Name of the Lord is in this place)
Lalela, sizwa nje kunyakaz’ amandla
(Listen, we feel The Power moving)
Us’makade ukhona la (God is in this place)

Akhona amandla (There is Power)
Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Kugcwel’ amandla (Unfailing Power)
Kunyakaz’ amandla (The Power is moving)
UJehovah Ukhona la (The Lord is here)

Refrain:
Akhon’ amandla (There is Power)
Kugcwel’ amandla (Unfailing Power)
Kunyakaz’ amandla (The Power is moving)
UJehovah ukhona la (The Lord is here) (Repeat)

Akhona amandla, thatha nansinkululeko
(There’s Power that brings freedom)
Kunyakaz’ amandla, us’makade ukhona la
(The Power is moving, God is here)
Akhona amandla okwelapha lesosifo sakho
(There’s Power that heals your disease)
Akhona amandla okukhulula lowomsebenzi wakho
(There’s Power that is working to set you free)
Akhona amandla ukhona uS’makade, ukhona uS’makade
(There’s a Power, God is in this place, God is here)
Ukhona uSmakade, ukhona uSmakade lapha
(God is here, God is here right now)

(Refrain)

UJesu Uyanginakekela (Jesus Cares for Me) Lyrics by Zamile (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu uyanginakekela (Jesus cares for me)
‘Jesu uyanginakekela (Jesus cares for me) (Repeat)

Umsindisi wami, useduze nami (My Savior, You are near to me)
UJesu uyanginakekela (Jesus cares for me)

(From the Top)

Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus loves every person)
Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus loves all people)
Kuze kube nini, uhlel’esonweni? (How long, will you remain a sinner?)
Jesu uyanginakekela (Jesus cares for me)

Refrain:
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)
Kuze kube nini, uhlel’esonweni? (How long, will you remain a sinner?)
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)

Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus Loves All People)
Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus Loves All People)
Umsindisi wami, useduze nami (My Savior, You are near to me)

(Refrain)

Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)

(Refrain)

Kuhlala Kuye (In Him) Lyrics sung by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, Lord Jesus)
‘kulondolozwa kamnandi (For sustaining us so well)
Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Dwala enhlizweni yami (Abide in my heart)
Ngizeni kubongeke (That I may see You) (Repeat)

Yebo Nkosi ngiza kuwe (Yes Lord, I come before You)
Ngidalula konk’ okwami (Revealing all that I am)
Mangisizwe nguwe Jesu (Let me be brought to You Jesus)
Zesuliwe izono zam’ (That all my sins be washed away) (Repeat)

Zimangele (They are Surprised) Lyrics by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Refrain:
Kungamandla kaJesu ukuphila kwakho x?
(It is because of the Power/Grace of Jesus in Your life)

Izinto – obekelwe zona, wen’ uzidlulile
(You have conquered obstacles placed on Your path)
Nabantu – othunyelwe bona, Oh hayi wen’ ubadlule
(Those sent to oppose you, Oh! You have overcome them)

(Refrain)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Baba Ziveze (Father Show Yourself) Lyrics by Canaan Nyathi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree)
Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree/ confess)
Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree/ confess)
Ngifun’ esakho isandla (I need Your touch) (Repeat)

Baba Ziveze (Father show Yourself)
Baba Ziveze (Father show Yourself)
Baba Ziveze (Father show Yourself)
Ngifun’ esakho izandla (I need Your hand) (Repeat)

(From the Top)

Repeat: Baba Ziveze (Father show Yourself)
Umangithi yande, yande, yande (You multiply me)
Umangibisa wena Simakade (Lord call on me)
Umangibisa wena Nkosi (You call me, Lord)
Umangibeza lelakho Nkosi (You call me Your own, my King)
Umangibiza wena nkosi Jehovah (You call me, my Lord God)

Older Entries

%d bloggers like this: