Advertisements

Ngamthola (I Found Him) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration 23)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Kade ngihamba, ngizula (I have been walking, searching)
Ngifula lo Jeso (Looking for Jesus)
Ngamthola (I have found Him) (Repeat)

Refrain:
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
Mina Ngamthola (I have found Him)
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
(Repeat)

(From the top)

Bridge:
Ngimfune endaweni yonke
(I looked for Him everywhere)
Emagumbini amane omhlaba
(In the four corners of the world)
Akekho (There’s none other) (Repeat)

Repeat: Akekho! (There’s none other!)
Akekho Nkulu njengaye
(There’s none greater than Him)
Akekho Ngcwele njengaye
(There’s none holier than Him)
Akekho namandla njengaye
(There’s none powerful than Him)
Akekho muhle njengaye
(There’s none as Good as He is)
He alone gets the Glory
He alone gets the Power
He alone gets the Honor

Akekho muhle, ofananaye
(There is none good as He is)
Nguye yedwa, onamandla
(Here is the only one, with the Power)
Nguye yedwa, onobubele
(He is the only one, with compassion)

(Bridge)

(Refrain)

Advertisements

Njalo Umile (Forever the Same) Lyrics by SbuNoah (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umile njalo (He remains the same)
Akashintshi (He never changes)
Umile njalo (He remains the same)
Akajiki (He never changes) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Ewe Jesu (Yes Jesus)
Impilo yami yonke (My whole life)
Ifuna Wena wedwa (Needs You alone)
Ifuna Wena, Hallelujah (It needs You, Hallelujah)
Ifuna Wena (It needs only You) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Nkosi Yehlisa (Lord Bring Down) Lyrics by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nkosi yehlisa umusa (Lord let your Grace fall)
Phezu kwami (Over me)
Umusa kuphela (Just your Grace)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Nkosi yehlisa umoya (Lord let Your Spirit fall)
Phezu kwam’ (Over me)
Umoya ongcwele (Your Holy Spirit)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen)
Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Ka Ma Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Song 1: Lapho izivunguvungu

Lapho izivunguvungu (When the storms)
Zifis’ impilo yami (Threaten my life)
Nobubi budlangile (And challenges overwhelm me)
Umlingi esenqoba (The evil one seems to be winning)

Refrain:
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord) (Repeat)

Song 2: Mangisondele Nkosi

(Baba) Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)
Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Noma ngiqhutshwa (Though troubles)
Zinhlupheko Nkosi (Follow me)
Ngiyasondela Nkosi (I’m getting nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Njalo ngovuma (I’ll always agree)
Ngiphinde ngithi nje (And again say)
Ungisondeze Nkosi (Bring me near to You God)
Kuwe manje (To Thee/me)

Kuyizithunywa (All of these is sent)
Zokungisiza nje (To help me)
Ngiyasondela Nkosi (Get nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Song 3: Mina ngingumntwana

Mina ngingumntwana (I may be a child)
Kodwa sengizwile (But I have heard)
Ngaye uJehova (About Jehovah)
Yena osenzileyo (Our Creator)

Futhi ngitsheliwe (And I’ve been told)
Ngabafundisayo (By the Teachers/Preachers)
NgoMsindisi wethu (About our Savior)
Yen’ owasifelayo (The one who died for us)

Nkosi ngibusise (Lord bless me)
Ngobusiso lwakho (With Your blessings)
Ngihambise kahle (Help me walk upright)
Endleleni yami (On my journey) (Repeat)

Indumiso Yami (My Praise) Hymn Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Nkulunkulu uthando Lwakho (God, your love)
Kithin’ abantu lukhulu (For us, [your] people, is great)
Wanikela ngendodana (You gave up your Son)
Hallelujah siyabonga (Hallelujah, we give thanks)

Sesibonga umusa Wakho (Thank you for Your Grace)
Nokusigcin’ othandweni (You keep us in Your Love)
‘kube Wena wawungenathi (If You were not with us)
Ngabe safel’ endleleni (We would have perished on the way)

Sangena la okuthiwa (We entered where it is said)
Ongene khon’ akaphumi (“Who enters here will not leave,”)
Saphuma la okuthiwa (We exited where it is said)
Akuphunywa akuphunywa (“There is no way out”)

Alikho igama elimnandi (There is no other good name but)
Igama Lakho, igama Lakho (Your Name, Your Name)
Ngizolibonga, ngizolibonga (We give thanks, we give thanks)
Ngizolibonga, elakho igama (We give thanks, for Your Name)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu (No other name but Jesus)
Igama elihle (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa (It makes me sing and say I’m satisfied)

Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace) (Repeat)

Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)

UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God) Lyrics by Khaya Sibanyoni (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wo oh oh, akekh’ofana nawe (Wo oh oh, There’s none like You)
Mina angimazi omunye (I know of no other)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Bayede, Ngonyama, Simakade! (All Hail, Lion, Everlasting!)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Wo oh oh
Emadlelweni aluhlaza (In the green pastures)
Esithandweni somlilo (And in the fiery furnace)
Empilweni yami (In my life)

Wohlal’ ukhona (You will be always present)
Emadlelweni aluhlaza (In the green pastures)
Esithandweni somlilo (And in the fiery furnace)
Empilweni yami (In my life) (Repeat)

Ooooh, ooooh, ooooh
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)

Oh oh, oh oh, uphakeme (Oh be lifted)
Oh oh, oh oh, uphakeme (Oh be lifted)
Oh oh, UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Bayede, Ngonyama, Simakade! (All Hail, Lion, Everlasting!)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Ebenezer Lyrics by Sipho Ngwenya

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ebenezer, Oh Ebenezer, Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, King Jesus)
Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: