Advertisements

Amen Lyrics by Joe Mettle ft. Ntokozo Mbambo

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

Our Father in Heaven, Hallowed be thy Name
Thy kingdom come; thy will be done
On earth as it is in Heaven

Refrain 1:
Amen Amen A (Amen) x2
(Repeat)

Give us this day our daily bread
And forgive our debts, as we forgive
Those who sin against us, yeah

Refrain 2:
Let Your kingdom come (Amen Amen)
And Your will be done (Amen Amen)
(Repeat)

(Refrain 1)

Yehla Nkosi singageni (Come down Lord, Do not lead us)
Ekulingweni usikhulule ( Into temptation, and deliver us)
Kokuphi Amen! (From evil, Amen!)
Give us this day, our daily bread
And forgive our sins as we forgive
Those who sin against us, Amen

(Refrain 2)

(Refrain 1)

Bayete kuwe (Hail Your name)
Sithi Uphakeme, uphakeme, uphakeme (We say be lifted up, lifted high, lifted high)
Bayete! Bayete! Bayete! (Hail! Hail! Hail!)

(Refrain 2)

Advertisements

Wenzile (He Has Done) Lyrics by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration 22

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wenzile okuhle kodwa (He has done great things)
Empilweni yami yonke (All the days of life)
Malibongwe! malibongwe! (Praise! Praise!)
Oh Malibongwe igama leNkosi
(Oh, praise the Name of the Lord)
(Repeat)

Wezwa ukukhala kwami (He heard my cry)
Wangikhipha obishini olunzima (He took me out of muddy pit)
Wangibeka edwaleni (He placed me on a Rock)
Wangishiya neculo elisha (And left me with a new song)
(Repeat)

(From the top)

Inkanyezi (Star) Lyrics by Mondli Ngcobo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Bonke labantu abazilutho ngathi
(All these people do not know us )
Bonke labantu bayafunisela ngathi
(All these people guess about us)
Bonke labantu basfakeli ipressure
(All these people pressure us)
Ukuthi abazi siphumaphi na
(For they do not know where we’ve been) (Repeat)

Refrain:
Inkanyezi isamile emkhathini
(For as long as there are stars in the sky)
Nelanga lisaphuma eMpumalanga
(As long as the sun rises from the east)
Nezingane zilala zidlile
(As long as the children do not go to bed hungry)
Kushukuthi uMdali usasbhekile
(It means that God is still with us)
Kushukuthi uMdali usasbhekile
(It means that God is still with us)

Banemibono bathi asithenge
(They have opinions on what we should buy)
Lokhu nalokhu, nalokhu
(This and that, and that)
mm ah akthina labo
(Mm, ah, that’s not who we are)
Banemibono, bathi asiyeke lokhu
(They have opinions on  what we should let go)
Nalokhu, nalokhu no no aaa
(Of that, and that, no)
Akuthina labo
(That is not who we are)

(From the top)

Yeno bheku israyel (He who watches over Israel)
Akaseli akhalale (Does not rest (?))
He’s the King of kings, He will never disappoint
He knows our very needs, our very needs

Ngibe Muhle Nam’ (That I Be Beautiful as Well) Lyrics by Deborah Fraser / Rebecca Malope

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ngibonga wena Jesu (I thank You Jesus)
Uma ungibiza (For You called me)
Bengilahlekile (I was once lost)
Manje ngitholakele (But now I’m found)

Refrain:
Yeb’ ngiyavuma (Yes, I accept)
Ng’sebenzise Nkosi yam’ (Use me, My God)
Ngenze ungigezisise (Wash and cleanse me)
Ngibe muhle nami (That I be beautiful as well)

Bengiyintandane (For I was once an orphan)
Ngingenakhaya (Without a home)
Ngihamba ngilala Baba (Father I would walk and sleep)
Noma kukuphi na (Anywhere/Everywhere)

Suka kimi sathane (Begone from me Satan!)
Ngino Jesu wami (For I have Jesus with me)
Uyangiphilisa (For he restores me )
Ngizizwa ngimusulwa (I feel new/pure)

(Refrain)

Ngidinga Wena (I Search for You) Lyrics by Takesure Zamar Ncube

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umoya wami uyadinga (My heart searches for You)
Udinga wena Jesu (It searches for You Jesus)
Nhliziyo yami ilambile (My heart longs for You)
Ilambele wena Jesu (It longs for You Jesus)
Njengedluzela yomela amanzi (As the deer thirsts for water)
Sengidinga wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x4

Nkosi yo Musa (God of Grace)
Nkosi yo Thando (God of Love)
Ngidinga Wena (I search for You)
Umoya wami Nkosi (Lord my heart)
Ulambele Wena (Yearns for You)
Ngidinga Wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x4

(Verse 2)

Umoya wami Nkosi (Lord my heart)
Ulambele Wena (Yearns for You)
Ngidinga Wena (I search for You) (Repeat)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x?

(Verse 1)

Ooo.. Sengidinga Wena (Oh, I search for You) x?

Ufanelwe (You Deserve) Lyrics Sung by Neyi Zimu

Leave a comment


Sung in Zulu – A hymn

Ufanelwe ukubongwa (You deserve our thanks)
Ufanelwe ukudunyiswa (You are worthy our worship)
Nkosi Jesu Uyingcwele (Lord Jesus You are Holy)
Akekho ofana nawe (There is none like You)

Ezulwini ‘zingelosi (The Angels in Heaven)
Zidumis’ ubukhulu buka Krestu (Glorify You The Christ)
Sikhothamel’ zithula nemiqhele (They worship and glorify You)
Zithu ‘fanelwe ubukhosi (Saying You deserve the kingship)

(Refrain)

Bantu bonkhe masidumiseni (All the nations of the earth)
Ubukhulu buka Somandla (Let us worship the Almighty)
Sikhothame sicule nezingelosi (Bowing together with the Angels)
Zithu ‘fanelwe ubukhosi (Saying You deserve the glory)

(Refrain)

Lomusa Ongaka (This Great Mercy) Lyrics by Benjamin Dube

1 Comment


(Languages: English, Zulu)

Your Mercy, Your Mercy! Forgiven now
Your Mercy, Your Mercy! (I’m) Forgiven now (Repeat)

Delivered, I’m free now – forgiven now (Repeat)

Lomus’ ongaka wanele bonke (This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo (For those who humble themselves) (Repeat)

Ngiphakamisa, izandla zami (I lift up my hands)
Ngiyazithoba Nkosi (In humility, Lord) (Repeat)

Lomus’ ongaka wanele bonke (This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo (For those who humble themselves) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: