Advertisements

Ka Ma Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Song 1: Lapho izivunguvungu

Lapho izivunguvungu (When the storms)
Zifis’ impilo yami (Threaten my life)
Nobubi budlangile (And challenges overwhelm me)
Umlingi esenqoba (The evil one seems to be winning)

Refrain:
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord) (Repeat)

Song 2: Mangisondele Nkosi

(Baba) Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)
Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Noma ngiqhutshwa (Though troubles)
Zinhlupheko Nkosi (Follow me)
Ngiyasondela Nkosi (I’m getting nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Njalo ngovuma (I’ll always agree)
Ngiphinde ngithi nje (And again say)
Ungisondeze Nkosi (Bring me near to You God)
Kuwe manje (To Thee/me)

Kuyizithunywa (All of these is sent)
Zokungisiza nje (To help me)
Ngiyasondela Nkosi (Get nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Song 3: Mina ngingumntwana

Mina ngingumntwana (I may be a child)
Kodwa sengizwile (But I have heard)
Ngaye uJehova (About Jehovah)
Yena osenzileyo (Our Creator)

Futhi ngitsheliwe (And I’ve been told)
Ngabafundisayo (By the Teachers/Preachers)
NgoMsindisi wethu (About our Savior)
Yen’ owasifelayo (The one who died for us)

Nkosi ngibusise (Lord bless me)
Ngobusiso lwakho (With Your blessings)
Ngihambise kahle (Help me walk upright)
Endleleni yami (On my journey) (Repeat)

Advertisements

Indumiso Yami (My Praise) Hymn Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Nkulunkulu uthando Lwakho (God, your love)
Kithin’ abantu lukhulu (For us, [your] people, is great)
Wanikela ngendodana (You gave up your Son)
Hallelujah siyabonga (Hallelujah, we give thanks)

Sesibonga umusa Wakho (Thank you for Your Grace)
Nokusigcin’ othandweni (You keep us in Your Love)
‘kube Wena wawungenathi (If You were not with us)
Ngabe safel’ endleleni (We would have perished on the way)

Sangena la okuthiwa (We entered where it is said)
Ongene khon’ akaphumi (“Who enters here will not leave,”)
Saphuma la okuthiwa (We exited where it is said)
Akuphunywa akuphunywa (“There is no way out”)

Alikho igama elimnandi (There is no other good name but)
Igama Lakho, igama Lakho (Your Name, Your Name)
Ngizolibonga, ngizolibonga (We give thanks, we give thanks)
Ngizolibonga, elakho igama (We give thanks, for Your Name)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu (No other name but Jesus)
Igama elihle (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa (It makes me sing and say I’m satisfied)

Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace) (Repeat)

Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)

UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God) Lyrics by Khaya Sibanyoni (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wo oh oh, akekh’ofana nawe (Wo oh oh, There’s none like You)
Mina angimazi omunye (I know of no other)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Bayede, Ngonyama, Simakade! (All Hail, Lion, Everlasting!)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Wo oh oh
Emadlelweni aluhlaza (In the green pastures)
Esithandweni somlilo (And in the fiery furnace)
Empilweni yami (In my life)

Wohlal’ ukhona (You will be always present)
Emadlelweni aluhlaza (In the green pastures)
Esithandweni somlilo (And in the fiery furnace)
Empilweni yami (In my life) (Repeat)

Ooooh, ooooh, ooooh
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)

Oh oh, oh oh, uphakeme (Oh be lifted)
Oh oh, oh oh, uphakeme (Oh be lifted)
Oh oh, UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Bayede, Ngonyama, Simakade! (All Hail, Lion, Everlasting!)
UnguJehova UnguThixo (You are the Lord, God)
(Repeat)

Ebenezer Lyrics by Sipho Ngwenya

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ebenezer, Oh Ebenezer, Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, King Jesus)
Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

He is Alive Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

He came down, He died
He rose again, He is alive! (Repeat)

Wehla, wafa (He came down, He died)
Wavuka, Uyaphila! (He rose again, He is alive!)
(Repeat)

Sithi Haleluya! (We say Hallelujah!)
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Uyaphila (He is alive) (Repeat)

(From the top)

Who is Like You Lyrics by Minister Michael Mahendere

Leave a comment


(Languages: English, Shona, Zulu)

Who is like You (Lord)?
So pure and Holy
Elohim (God), we worship You (Repeat)

There’s no one else like You, Lord
So pure and Holy
Elohim, we worship You

(From the top)

– In Shona
Makanaka, makanana (You are awesome, You are awesome)
Makanaka Jesu (Jesus, You are awesome) (Repeat)

– In Zulu
Uyingcwele, uyingcwele (You are Holy, You are Holy)
Uyingcwele Jesu (Jesus You are Holy) (Repeat)

You are Holy, You are Holy
You are Holy Jesus (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah Amen (Repeat)

Ndikhokhele (Lead Me) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Ndikhokhele, O Jehova (Lead me, oh Lord)
Ndingum’hambi, Nkosi yami (I am a wanderer, my Lord)
Unamandla, andinawo (You are powerful, I am not)
Ndibuthaka, Nkosi yami (I am weak my Lord)

Refrain:
Oh Msindisi, Oh Msindisi (Oh Savior, Oh Saviour!)
Nguwe olithemba lam’ (You are my hope)

Lowo mthombo, wosindiso (That well of salvation)
Owavulwa ngexa yam’ (Opened for me)
Mawuvele umpompoze (May it flow)
Uzihlanz’ izono zam’ (And wash away my sins)

(Refrain)

Ndifikile Ejordane (hen arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash  away my fears)
Zundikhaphe sendiwela (Walk with me as I cross)
Yiba ngumncedi wam’ (Be You my helper)

(Refrain)

Amen, Amen, Amen…

(Refrain)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: