Advertisements

Makomborero (Blessings) by Minister Michael Mahendere

Leave a comment


(Sung in Shona – A hymn)

Ndaverenga makomborero (I’ve counted all my blessings)
Ndaona akawanda (And saw that they are many)
Kupfura kukundikana (More than my failures )
Ishe Jesu ndokutenda (I say Lord Jesus, thank you) (Repeat)

Refrain:
Handaive zvandiri nhasi (I would not me today)
Dzisiri nyasha dzenyu (If not for Your Mercy)
Zvakawanda zvaida kundiodza moyo (Many things discouraged me)
Ruoko rwenyu rwakandirwira (But Your hand fought for me)

Zuva nezuva ramunondipa Mwari (For everyday You give me Lord)
Ndinobuda neTestimony (I come with a testimony)
Kurarama, utano, zvokudya nozvokupfeka (My life, health, food and clothing)
Ndiwo makomborero (These are my blessings)

Ndaverenga mikana yamakandipa (I’ve counted all the opportunities You gave me)
Ndaona yakawanda (And saw that they are many)
Kupfuura zvakaramba (More than my failures)
Ishe Jesu munondigonera (Lord Jesus You do well by me)

Ndaverenga zvangu zvakaita (I’ve counted all that I have achieved)
Ndaona zvakawanda (And saw they are many)
Kupfuura zvakaramba (More than my failures)
Ishe Jesu munondigonera (Lord Jesus You do well by me)

(Refrain)

Repeat: Makomborero (Blessings)
Hupenyu (To life)
Hutano (To Health)
Nerugare (To prosperity)
Nemhuri yangu (My family)
Shamwari dzangu (My Friends)
Zvokudya (What I eat)
Zokupfeka (What I wear)
Nepokugara (Where I live)

Ndakazviona kuti hamundisiye ndoga imi (I know You will not forsake me)
Mwari wangu, Munehurongwa neni (My God You ave plans)
Hwakandinakira chose (That are for my good)
Ndakazviona kuti, hamundikanganwe kwete (I know that You’ll never forget me)
Mwari wangu, ndinesungano nemi (My God I’ve made a covenant with You)
Yakandinakira chose (That is for my good)

Hupenyu hwangu (mawo?)wose mondipa mufaro (Throughout my life You’ve given me joy)
Mwari eh, munondipa mufaro, mufaro (Oh God, You give me Joy, Joy)
Munondipa mufaro, Mufaro (You Give me Joy, Joy)
Munondipa mufaro (You Give me Joy) (Repeat)

Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Mwari wangu, munotura mutoro, Mutoro (My God, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Ishe wangu, munotura mutoro (My Lord, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Hamudi ndisuwe, mutoro (You don’t want me to suffer)
Hamudi ndicheme (You do not wish for me to weep)

Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete (By Your Grace, God, it will be done)
Mwari wangu, zvinoita chete, zvinoita chete (My Lord, it will be done, yes it will)
Zvinoita chete, zvinoita chete (It will be done, Yest it will)
Zvichaita chete (It will be done) (Repeat)

Hupenyu hwangu (mawo?)wose mondipa mufaro (Throughout my life You’ve given me joy)
Munondipa mufaro, mufaro (You Give me Joy, Joy) x3 (Repeat)

Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Mwari wangu, munotura mutoro, Mutoro (My God, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Ishe wangu, munotura mutoro (My Lord, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Hamudi ndisuwe, mutoro (You don’t want me to suffer)
Hamudi ndicheme (You do not wish for me to weep)

Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete (By Your Grace, God, it will be done)
Mwari wangu, zvinoita chete, zvinoita chete (My Lord, it will be done, yes it will)
Zvinoita chete, zvinoita chete (It will be done, Yest it will)
Zvichaita chete (It will be done) (Repeat)

Ndimi Mwari vanondichengeta (You are the God who keeps me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anonditarisa (You are the God who sees me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anogara neni (You are God who lives with me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anomira neni (God who stands with me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)

Repeat: Jehova, Mwari makanaka (Lord, God You are Good)
Makanaka (You are Good)x?
Tinotenda (We thank You) x?

Tinotenda x3 Baba (We thank You Father)
Tinotenda x3 Jeso (We thank You Jesus)
Makanaka x3 (Father, You are Good)
Makanaka x3 (Jesus, You are Good)

Advertisements

Makanaka Jesu (Jesus You are Good) Lyrics by Omega Khonou

Leave a comment
(Languages: Shona, English)

Refrain:
Makanaka Jesu (Jesus You are Good)
Makanaka Jesu (Jesus You are Good)
Simudza ruoko, ruoko uchiti (We raise our hands and say)
Makanaka Jesu (Jesus You are Good) (Repeat)

You are holy Oh God
You are holy Oh God
As we lift our voices in adoration
You are holy Oh God (Repeat)

Tinotenda Jesu (We thank You Jesus)
Tinotenda Jesu (We thank You Jesus)
Simudza ruoko, ruoko uchiti (We raise our hands and say)
Tinotenda Jesu (We thank You Jesus) (Repeat)

Simudza ruoko, ruoko uchiti (We raise our hands and say)
Tinotenda Jesu (We thank You Jesus) (Repeat)

You are awesome Oh God
You are awesome Oh God
As we lift our voices in adoration
You are awesome Oh God

Makanaka Jesu (Jesus You are Good)
Makanaka Jesu (Jesus You are Good)
Simudza ruoko, ruoko uchiti (We raise our hands and say)
Makanaka Jesu (Jesus You are Good) (Repeat)

Simudza ruoko, ruoko uchiti (We raise our hands and say)
Makanaka Jesu (Jesus You are Good) (Repeat)

You are awesome Oh God
You are awesome Oh God
As we lift our voices in adoration
You are awesome Oh God

(Refrain)

Chiiko (What) Lyrics by Michael Mahendere ft. Loyiso Bala

2 CommentsLanguages: Shona, Sotho, English

Refrain – in Shona
Chiiko chingatiparadzanisa (What can separate us)
NeRudo rwaMwari, rwuri muna Kristu (From the Love of God in Christ?)
Hakuna chingatiparadzanisa (Nothing that can separate us)
NeRudo rwaMwari rwuri muna Kristu (From the Love of God in Christ)

– in Sotho
Akekho, Akekho ‘munye ongangihlukanisa (Nothing, nothing that can separate us)
Ngothando lukaJehova (From the Love of the Lord)

There is, there is no other
That can separate us from the Love of Jehovah

(Refrain)

Tinodiwa naMwari isu (From the Love of Jesus) x3
Nothing can separate us, from His Love, ooh!

Lujulile luyamangalisa (It is deep and amazing) – in Sotho
Uthando lukaJeso Kristu (The love of Jesus Christ) (Repeat)

(Refrain)

Nothing shall separate us
From the Love of God in Jesus Christ x2
If God be for us, who can be against us?
No one, nothing shall prosper x2

Iwe neni, tinodiwa naShe (You and are loved by the Lord) x2
Iwe neni, tinodiwa naShe (We are both loved by the Lord) x2

Nothing shall separate us
From the Love of God in Jesus Christ (Repeat)

Tinodiwa naMwari isu (We are loved by the Lord) x2
Rudo x? Alukho lunye x2 uthando x2 (Love, nothing can separate from the love)
Thando (Love) x?

Oh there is nothing, oh there is nothing
Like Your Love, Your Love! Your Love!
Nothing shall separate us
From the Love of God – in Jesus Christ.
In Jesus Christ, in Jesus Christ

Zita Renyu (Hallowed Be Your Name) Lyrics by Benjamin Dube ft. Jesse Priestly

Leave a comment


(Languages: Shona, English)

Refrain in Shona:
Zita renyu Ngarikudzwe
Panyika sekudenga
Ribatwe nehutsvene
Zita renyu Ngarikudzwe (Repeat)

Refrain in English:
Hallowed be Your Name, oh God
On earth as in Heaven
To You be Honor and Majesty
Hallowed be Your Name oh God (Repeat)

Your Name is high and lifted up
No other name can save but You
Hosanna in the highest!
Glory to your Name
Oh Lord, be lifted high (Repeat)

 

My Soul Says Yes Lyrics by Sonnie Badu

Leave a comment


Refrain:
My soul says yes, says yes, says yes
My soul says yes, says yes, to Your Will (Repeat)

Where you lead me, I will follow
When You call me, I will answer
Oh my Lord, teach me how to know Your ways (Repeat)

Whatever It Takes, whenever You Want
What Moment You Choose, whatever You Plan
Oh My Lord, May Your Will Be Done In Me

So be guide, be my light, be my way, be may will
Oh my Lord, please lay Your hands on my Head
So be light, be my guide, be my way, be may will
Oh my Lord, come lay Your hands on my Head

(Refrain)

(Refrain in Shona)
Moya wangu bvuma, bvuma, bvuma
Moya wangu bvuma, bvuma, kunashe

(Refrain)

Sekerera (Smile) Lyrics by Tembalami

Leave a comment


(Sung in Shona)

Hazvina Basa, Handina Cash (It doesn’t matter if I have no money)
Money can’t buy you happiness
Hazvina basa, handina Jaguar (It doesn’t matter If have no fancy car)
There are more important things in life

Refrain:
The joy of the Lord is my strength
I lift my eyes to the King
Mufaro Mangwanani (Joy comes in the morning)
Everything will be alright
Sekerera, Sekerera! (Smile, Smile!)
Everything will be alright
Sekerera, Sekerera! (Smile, Smile!)
All things work for your good

Hazvina basa Dandina Gucci (It does matter I have no fancy clothes)
I put on the amour of God
Hazvina Basa, Dandina PHD (It does matter if I have no PhD)
I have the wisdom of God

You turned my mourning into dancing
You turned my sorrow in to Joy (Repeat x?)

Sekerera, Sekerera everything will be alright
Sekerera, Sekerera All things work for your good

Lyrics submitted by Tembalami

Lion of Judah Lyrics by Lebo Sekgobela

3 Comments


(Languages: English, Shona, Tswana)
Lion of Judah, we worship You
Lion of Judah, you are Holy

(Sung in Shona)
Mamuri ndowana zororo (I’ve found rest in You)
Mamuri, handina kutya (In You, I have nothing to fear)
Mumapapiro enyu (Under Your wings)
Ndakachengetedzwa (I am protected/safe)
(Repeat)

(Sung in Tswana)
Lion of Judah, we worship You
Tau ya Letsoe la Judah (Lion of Judah)
Lion of Judah, you are Holy
Rea Rapela (Hae dume) – We are praying (Let Him roar)

Older Entries

%d bloggers like this: