(Sung in Venda)

Refrain:
Ndo fulufhela kha Yehova (I put my trust in the Lord)
Hashanduki (He doesn’t change)
Halatedzi (He will never forsake me)
Ndo fulufhela kwa Yehova (I put my faith in the Lord)
Ndi Ene A Ethe (He is the only one)
Asa Lati vhana vhawe (That will never forsake His children)
(Repeat)

Vha muzimu mukona zwothe (He is a mighty God)
Avha Balelwi nga Tshithu  (Nothing impossible with Him)
Vhamulinda Isiraele (He who watches over Israel)
Asa divhi Khofhe (Will not fall asleep)
(Repeat)

(Refrain)

(in Sotho (?) )
Vha mudimo nkosi amandla  (He is a mighty God)
Ndi alfa no omega (The Beginning and the End)
Nkosi ya makhosi (King of Kings)
Bamulinda Isiraele (The defender of Israel)
Asaphirikome aetere (..?..)
(Repeat)