(Sung in Zulu)

Refrain:
Zibonakalise Jesu Krestu, Nkosi YamaZulu x2
(Be revealed Jesus Christ, King of the heavens)
Phakama! Phakama! Phakama! Kulendawo x2
(Arise! Arise! Arise! In this place) (Repeat)

Bonakalisa Amandla Akho (Be revealed in Your Power)
Bonakalisa ubu’ khulu bakho (Be revealed in Your greatness)
S’themba wena wedwa (You are the One we put our trust in)
Ayi’ uyasimangaza Nkosi yama Zulu (You are Mighty, King of the Heavens)
(Repeat)

(Refrain)

Konke enginakho ne’ ngiyikho (All that I have and all that I am)
Awu ngiyabonga, ngiya nqonqoza (I give thanks, I am filled with praise)
S’themba wena wedwa, (You are the One we put our trust in)
Ayi’ uyasimangaza Nkosi yamaZulu (You are the Almighty, King of the Heavens)
(Repeat)

(Refrain)

Advertisement