Zimangele (They are Surprised) Lyrics by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Refrain:
Kungamandla kaJesu ukuphila kwakho x?
(It is because of the Power/Grace of Jesus in Your life)

Izinto – obekelwe zona, wen’ uzidlulile
(You have conquered obstacles placed on Your path)
Nabantu – othunyelwe bona, Oh hayi wen’ ubadlule
(Those sent to oppose you, Oh! You have overcome them)

(Refrain)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Babusisiwe (Blessed Are They) Lyrics by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Babusisiwe, Abathemba labo likuJehova x?
(Blessed are they that put their trust in the Lord)

Refrain:
(Uzungisize) Uze ungisize, ungam’thembi umuntu mta’kaBaba x?
(Come to my aid, I do not trust people hold on to the Father)

Ubuhlungu obuzwile, emhlabeni uzwiswa ngabantu
(The pain you felt, that the earth inflicted on you)
K’sasa kuzodlula mntaka Baba
(The father will ease it)

(Refrain)

Ubuhlungu obuzwile, emhlabeni uzwiswa ngabantu
(The pain you felt, that the earth inflicted on you)
K’sasa kuzodlula mntaka Baba
(The father will ease it)

(Refrain)

Ehhe Moya Wami (Yes My Soul) Lyrics by Abathandwa

5 Comments


(Sung in Zulu)

uMoya wam’ uyavuma (My spirit admits)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Uyavuma (Accepts/admits)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul)

uMoya wam’ uyavuma (My spirit admits)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Ngez’ibona nami ngiyavuma (I saw it myself and even I admit)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul) (Repeat)

Aw’ Ehhe moya wami (Yes! my Spirit)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Uyavuma (Accepts/admits)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul)(Repeat)

Response: Iyehe! Ngoba kuhle (Yes, for it is well)
Woza phezu’ (Come on) x?
Kwavum’ umoya (My soul accepts) x?

Impilo Yami (My Life) Lyrics Sung by Simunye Male Chorus

Leave a comment


(Bucy Radebe’s Version)

(Sung in Zulu – A Hymn)

Somandla/Bawo wam’/ Nkosi Yami (Almighty/My Father/My Lord)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uth/Us’ uphinde ukhusele umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat)

Ngoba mina/thina, Ngizo/sizohamba (As for me/us, I/We will walk)
Ngi/sizohamba ngi/sijonge kuwe (I/We will walk looking to You)
Ngamaxesha onke (All the time) (Repeat)

(From the Top)

Ti mo mo…

(Refrain)

Intonga Yakho (Your Staff) by Abantwana

2 Comments


(Sung in Xhosa)

Refrain:
Intonga yakho, ingumsimelelo wam’
(Your Staff is my support)
Intonga yakho iyandithuthuzela
(Your staff comforts me) (Repeat)

Response: Intonga Yakho iyandithuzela (Your staff comforts me)
Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa
(Though I walk through the valley of the shadow of death)
Uyehova ngumelusi wam’ andikwesaba lutho, ngoba
(The Lord is my Shepherd, I shall not want, because)
Inene ndaku landelwa kokuhle, ongubo(?) mi bam’ yebo
(Goodness and Mercy shall follow me all my life)
Indebe yami yaphalala ndazwa, ile intonga yakho
(My cup overflows, because of your staff)
Intonga yakho intonga (Your staff, the Staff)

Oh Yehova, ekumyembeni ebumnyameni (Oh Lord, even in the darkness)
uhlal’ uhleli nami (You dwell in me and sit with me)
Noma kunjani, noma sendi hamba (No matter what happens, even as I walk )
Enthunzini, lokufa (In the valley of death)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: