Mwaminifu (Faithful) Lyrics by Frank

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Unastahili kuabudiwa (You deserve worship)
Ewe mfalme wa mbingu na nchi yote (Oh King of heavens and all the earth)
Nakuheshimu, nakusujudu (I honor You, I’m prostrate before You)
Leo, sasa na milele (Today, now and forever)

Refrain:
Mwaminifu, mtakatifu (Faithful, Holy)
Tamalaki ewe Bwana (Reign Oh Lord)
(Repeat)

Pokea sifa, ewe Mfalme (Receive praise, oh King)
Mwenye nguvu na mamlaka yote (The Mighty one, with all the authority)
Nakuheshimu, nakusujudu (I honor you, I worship You)
Leo, sasa na milele (Today, now and forever)

(Refrain)

Kea O Tshaba Moya (I Honor the Holy Spirit) by Joey Mofoleng

1 Comment


Purchase the Song | Purchase the Album

(Sung in Sotho)

Kea o tshaba Moya, e Moya (I honor the Holy Spirit, The Spirit)
Kea o tshaba Moya, e Moya (I honor the Holy Spirit, The Spirit)
Kea o tshaba Moya, Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)
Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
E Moya, e Moya, e Moya (The Holy Spirit)
Kea o tshaba Moya, Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)

Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
O lokolla motho a bofilwe ke sebe (He saves a man bound by sin)
Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)
O fodisa motho a kula yena (For He heals the man of his diseases)

Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
O fodisa motho a kula (He heals the man of his diseases)
O phahamisa motho bare go fedile ka ena (He lifts man when all is lost)
Moya wa Jehova (The Spirit of the Lord)

Ore ke bine Moya, E Moya (The Spirit says I should dance)
Ore ke bine Moya, Ore ke bine Moya (The Spirit says I should dance)
(Repeat)

Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
Ba tshware, ba tshware (Touch them, touch them)
Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
(Repeat)

%d bloggers like this: