(Sung in Shona)

Mweya washe, uripamusoro pangu (The Spirit of the Lord, is upon me)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel)
(Repeat)

Naye Jeso, tinoenda kure (With Jesus, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Nawo mweya, tinoenda kure (With the Holy Spirit, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

From the top

Igore, rezvapupu (It’s a year of testimonies)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Hakuna hurwere/ kuchema/ hurombe (There shall be no sickness/ tears/ poverty )
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

ini, ndinobudirira/ Iwe, unobundirira (I/you will proper)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2