(Sung in Zulu)

Baba wethu, (Our Father,)
Baba wethu singenile (Our Father we have entered)
Endaweni eyingcwele (This holy place)
Wena sewusimemile (You have invited us)
Woza phela usondele (Come closer)
Mawusize, inceku yakho (Help your Servant)
Ekufundiseni kwayo (In Your teaching)
Mawehlise uMoya wakho phezu komphefumulo wayo (Lower your Spirit on his soul)

Vul’ izintliziyo, zethu (Open our hearts)
Siliqonde izwi lakho (To understand Your Word)
Susa ubumnyama ezweni (Remove the darkness in the world)
Siphe ukukhanya kwakho (Give us your light)
Masihambe, emhlabeni (Let us leave the earth)
Njengokusho kwezwi lakho (As Your Yord says)
Masingene ezulwini, ezulwini, ezulwini (Let us enter heaven, heaven, heaven)
Ngako ukusiza kwakho (With Your help)

Refrain:
Nguye lo, ubaba wethu (This is He, our Father )
Baba wethu (Our Father) (Repeat x?)

Osithandayo thina (Who loves us)

(Refrain)

Baba wethu osemazulwini (Our Father who is in heaven)
Mhaliphathwe ngobungcwel’ igama lakho (Hallowed be Your Name)

(Refrain)

Siphe namhla isinkwa sethu (Give us today our daily bread)
Esemihla ngemihla baba (For today Father)
Nguye lo (this is He)

(Refrain)

Amen! Amen!

(Original Source)

Advertisement