Baba Wethu (Our Father) By Ladysmith Black Mambazo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Baba wethu, (Our Father,)
Baba wethu singenile (Our Father we have entered)
Endaweni eyingcwele (This holy place)
Wena sewusimemile (You have invited us)
Woza phela usondele (Come closer)
Mawusize, inceku yakho (Help your Servant)
Ekufundiseni kwayo (In Your teaching)
Mawehlise uMoya wakho phezu komphefumulo wayo (Lower your Spirit on his soul)

Vul’ izintliziyo, zethu (Open our hearts)
Siliqonde izwi lakho (To understand Your Word)
Susa ubumnyama ezweni (Remove the darkness in the world)
Siphe ukukhanya kwakho (Give us your light)
Masihambe, emhlabeni (Let us leave the earth)
Njengokusho kwezwi lakho (As Your Yord says)
Masingene ezulwini, ezulwini, ezulwini (Let us enter heaven, heaven, heaven)
Ngako ukusiza kwakho (With Your help)

Refrain:
Nguye lo, ubaba wethu (This is He, our Father )
Baba wethu (Our Father) (Repeat x?)

Osithandayo thina (Who loves us)

(Refrain)

Baba wethu osemazulwini (Our Father who is in heaven)
Mhaliphathwe ngobungcwel’ igama lakho (Hallowed be Your Name)

(Refrain)

Siphe namhla isinkwa sethu (Give us today our daily bread)
Esemihla ngemihla baba (For today Father)
Nguye lo (this is He)

(Refrain)

Amen! Amen!

(Original Source)

Inkanyezi Nezazi (The Star and the Wisemen) A cappella by Ladysmith Black Mambazo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kuye kwamemeza baprofethi emandulo (The prophets prophesied long ago)
Kumemeza abantu abadala kangaka (The elders are calling)
Webantwana kanisalaleni ngani (Children, listen and learn)
Umbiko wokuzalwa kenkosi uJesu (Their message is on the birth of Jesus)

Nansoke inkanyezi (The wise men)
enhle kunazozonke (Followed this star)
Eyalandelwa isiswe (That appeared)
Zivela empumalanga (in the East)

Baba/Mama, baba/mama wami; (Father/Mother, My Father/Mother)
Mama/Baba (hmm) Bhinc'(hmm) ibeshu lakho (Father/Mother, Your apron(?))
Simemeza ngazwi linyi (hmm) (We declare that which we know)
Sithi (hmm) Izelwe (hmm) (The word says that He is)
Inkosi Yamakhosi (The King of Kings) (Repeat)

Uquinsile umprofethi (The truth spoken by the prophets)
Yinhle kunazozonke (To the whole world)
Masiyindandeleni (Of that star)
Khona sizophumela (That we should follow) (Repeat)

Saqala Sabezwa besho (He first heard them tell us) x2
saze sabona nathi embhalweni (then we saw the writings)
{Sabe, sesiyakholwa, (Then we believed)
yilolo esikufundayo lithini ibhabeli} x? (What we read in scriptures) (Repeat)

Amen Halleluya Amen

%d bloggers like this: