(Sung in Xhosa)

Refrain:
Intonga yakho, ingumsimelelo wam’
(Your Staff is my support)
Intonga yakho iyandithuthuzela
(Your staff comforts me) (Repeat)

Response: Intonga Yakho iyandithuzela (Your staff comforts me)
Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa
(Though I walk through the valley of the shadow of death)
Uyehova ngumelusi wam’ andikwesaba lutho, ngoba
(The Lord is my Shepherd, I shall not want, because)
Inene ndaku landelwa kokuhle, ongubo(?) mi bam’ yebo
(Goodness and Mercy shall follow me all my life)
Indebe yami yaphalala ndazwa, ile intonga yakho
(My cup overflows, because of your staff)
Intonga yakho intonga (Your staff, the Staff)

Oh Yehova, ekumyembeni ebumnyameniΒ (Oh Lord, even in the darkness)
uhlal’ uhleli nami (You dwell in me and sit with me)
Noma kunjani, noma sendi hamba (No matter what happens, even as I walk )
Enthunzini, lokufa (In the valley of death)

(Refrain)