(Languages: Venda, Xhosa — A Hymn)

— In Venda
Ndi tshi vhona Muphulusi (When I saw my Savior)
A tshi fa tshifhambanoni (Dying on the cross)
Ndi a lata zwa shangoni (I left my earthly belongings)
U di hudza na vhutshinyi (And be saved from destruction) (Repeat)

— In Xhosa
Mazith’ iingqondo zethu (Let our Spirit)
Zimbonge uYehova (Praise the Lord)
Kuba iinceba zaKhe (For His Mercies)
Zimi ngonaphakade (Endures forever) (Repeat)

Kubobonke oThixo (Amongst all other gods)
Akekho onjengawe (There is no one like You)
Kuba iinceba zaKhe (For His Mercies)
Zimi ngonaphakade (Endures forever) (Repeat)