(Sung in Zulu)

Ungithathe down, Baba ngingelutho (You took me down Father, when I was nothing)
Wangibeka high, wangenz’ umuntu, (You placed me high, and made me a person)
Qhubeka, Nkosi usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)
Hai! Ungithathe phansi (You took me down here)
laph’ abantu bathi ngeke ngibey’ lutho (When people said I would be nothing)
Wangibeka phezulu (He put me on top)
Aw’ ngahlala naMaKhosi – Qhubeka (Ah, you sat me with the Chiefs – Continue)
Qhubeka Nkosi usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)

Repeat: Qhubeka Nkosi usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)
Baba ng’ yacela KuWe – qhubeka) (Father, I beseech Thee – keep going)
Noma kunzim’ endleleni (No matter how difficult the path)
Baba ngiyacela KuWe (Father I implore You)
Baba ngicel’ uvul’ iminyango (Father please open the doors)
Ebivalekile Qhubeka (That have been locked, and continue)
Baba ngiyacela KuWe (Father, I beg You)
Ngiguqa ngedolo ng’ yacela Qhubeka! (I kneel down and ask, continue!)
Noma kunzim’ endleleni (No matter the difficult paths)
S’ makade seZulu, Qhubeka (Heavenly Father, continue)
Baba ngicel’ uvul’ iminyango (Father, I ask that You open the doors)
Ebek’ thiwa soze yavuleka (That it was said could never be opened)

Bridge:
Hay’ weBazalwane, uye wangi’ (Oh brothers, He has)
Thatha la, (Taken me from here)
Wangi’, beka la (You placed me there)
uJesu, susa la (Jesus, You rescued me)
Aw’ Yebo! Beka le! (Yes, you raised me)
Qhubeka Nkosi usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)
Hau! Bathandekayo (Oh! Beloved ones)
Uye wangi’ , thatha la (He took me from here)
Ai! Wangi’, beka la (And placed me there)
Ngathi ng’ sathuswe yilokho, susa la, (I am still surprised that, You rescued me)
Was’ eng’ beka Le!, beka le! (You raised me, and established me)
Qhubeka Nkosi, usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)

Repeat: Qhubeka Nkosi usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)
Jesu S’ makade, s’ makade seZulu Yebo!) (Yes Jesus, You are Everlasting)
Noma kunzim’ endleleni (No matter how difficult the path)
Mina ngiguqa ngedolo ngiyacela (I will get on my knees and pray)
Baba ng’ khule kanzima (Father I grew up in hardship)
Kodwa ngak’ bon’ uqhubeka nami (But You have kept me going)
Wang’ bamba ngeSandla SaKho (You held me by Your Hand)
Kwathi ngisebunzimeni (When I was in trouble)
Wang’ thwala Baba wami (You carried me)
Baba ngiyakucela qhubeka (Father I ask that you continue)
Hai! Moy’ ongcwele (Oh! Holy Spirit)
Kukho konk’ okwenzek’ empilweni yami (No matter what happens in my life)
Moy’ ongcwele ngisakwethemba (I put my trust in You, Holy Spirit)
Hau! Jesu wam (Oh! My Jesus)
Ngiyaz’ usazong’ thutha la (I know you are still moving here)
Ungibeke la – Ung’ suse lana (You set me up, You rescued me)
Usazoy’ vul’ iminyango, Baba (You still open doors, Father)

Repeat: Qhubeka Nkosi, usiphumelelise! (Lord, continue making us successful)
Dwala lemfihlakalo Qhubeka (Rock of Ages, continue)
Baba ngiyacela, ngiyacela Moy’ ongcwele (Father please, Holy Spirit I pray)
Hlumela kaJese ngiyacela vul’ iminyango, Baba (Jesse’s sprout I ask, open the doors)
Ngak’ bon’ ung’ thatha lana Baba (Father, How many have You taken there)
Ngak’ bon’ ung’ susa lana Baba (Father, How many have you removed there)
Ngak’ bon’ ung’ beka lana Baba (So thank you for that Father)
Ngak’ bon’ ung’ yisa kweny’ indawo Baba (So you bring me in another place Father)
Moy’ ongcwele, Moy’ ongcwele, qhubeka (Holy Spirit, Holy Spirit, keep on)
Nng’ yacela Baba (Father, I ask)
Baba ngiguqa ngedolo phansi (Father, I am down on my knees)
Namanje ng’ sakwethemba Baba (Father, I put my trust in You)
Baba ng’ yazi ngek uzung’ yeke (Father, I know You will never stop)
Uzoqhubeka njal’ uvul’ iminyango (You will continue to open doors)
Baba ng’ yacela (Father, I ask)

Advertisement