(Sung in Xhosa)

Noyana, Noyana? (Are You going?) x4
Nithini noyana, Noyana phezulu (Are you going to heaven?) (Repeat)

Sikuyo indlela, yelizwe lobomi (We are on the path, to the land of Life)
Ikhaya labantu, behleli ngendweba (Home of the people, who dwell in happiness) (Repeat)

(Refrain)

Ndabusa mna (Noyana) (I am, Are you going?) x4
Nitinina noyana, Noyana phezulu (What do you say? Are You going to heaven?) (Repeat)

Ndicinga ngokuthi, usebunzimeni (I think this wise, you have difficulties)
Usithi: ngubani, ongalisusayo (You say: Who can take away)
Ityal’ elingaka, isentliziyweni? (The guilt so great, which dwells in the heart?)
NguYesu kuphela, thandaza ke uye (It is Jesus alone, pray therefore)

Ndohamba, Ndohamba (I will go, I will go) x4
Eweke ndohamba, ndisiya phezulu (Let us go, go up to heaven) (Repeat)

Nitinina noyana, Noyana phezulu (What do you say? Are You going to heaven?)
Eweke ndohamba, ndisiya phezulu (Let us go, go up to heaven) (Repeat)

Advertisement