(Sung in Zulu)

(Wena) Ungukuphila (You are Life)
Manxeba akho aliyeza kum’ (Your wounds healed me)
‘gxalab’ belibanzi (The one with broad shoulders)
‘gcqonqoshe wezulu! (Minister of the Heavens)
Ungukuphila (You Are Life)  (Repeat)

Repeat: Eh eh unjalo, unjalo (Yes, He is) 
Uligxalab’ belibanzi (You shoulders are broad)
Aufaniswa nabanye unkulukulu (You are not like other gods)
Imsebenzi yakhe yak’ fakazela (His work are His testimony)
Uwembethe mandla njenge ngub’ (You are clothed in strength like a garment)

Wezulu (Of the Heavens)

Repeat: Eh eh unjalo, unjalo (Yes, He is)
Siyavumelana nguye lo Jehova (We agree that You are Jehovah)
Siyavumelana akekh’ ofana naye (We agree that there is none like You)
Simile nje ng ‘imsebenzi yakhe (We are standing here because of His work)
Siphila nje ‘imsebenzi yakhe (We live today because of His work)
Sihamba nje ngimisebenzi yakhe (We are walking today because of His work)
Eh, Igama lakho leya kufakazela umafunga angajiki (Your Name testified of You, Promise Keeper)
Igama lakho liyakufakazela (Your Name testifies of You)

Wezulu (Of the Heavens)

Repeat: Eh eh unjalo, unjalo (Yes, He is) 
Ubani ofana naye? (Who can be compared to Him?)
‘muhle uJehova (Jehovah You are Good)
Ungu Baba wethu yenu ngempela (Surely You are our Father)
Akalale, akaozeli (He never sleeps nor slumbers)
Akavumi, ngabantwana bakhe Ngimbonile! (I have witnessed Him protecting his children)
Unjalo, Igama lakho – libongwe ezulwini (Yes He Is, His Name is praised in the Heavens) 

Wezulu (Of the Heavens)

Repeat: Eh eh unjalo, unjalo (Yes, He is) 
Libongwe na se mhlabeni (His Name is also praised on earth)
Bayede! Ungubayede (We hail You! We hail You!)
Ungubayede wena, Wezulu (We hail You Lord of the Heavens)
Wezulu uyasabeka (King of Heavens You are awesome)
Bayede! Bayede! Bayede nguwe (We hail! We hail! We hail You)

Wezulu (Of the Heavens)

Repeat: Eh eh unjalo, unjalo (Yes, He is) 
Sikuthwes’ ‘mqhele (We crown You)
Bayede kuwe (We hail You)
Unjalo… (sithi) Wezulu (Lord of the Heavens)

 

Advertisement