Ngcwele (Holy) Lyrics By Ntokozo Mbambo

Leave a comment


Zulu Refrain:
Ngcwele! Ngcwele! Ngcwele! Uyingcwele!
(Holy! Holy! Holy! You are Holy)
Sithi uNgcwele… (We say You Holy…) (Repeat)

English Refrain:
Holy! Holy! Holy! You are Holy (Repeat)

(Zulu Refrain)
Siyakubabaza sithi ungcwele (We admire You saying You are Holy)

(English Refrain)
We join with the angels and cry Holy!, Holy! Holy!
We lift up our hands and worship
Cause you alone are worthy Lord of our praises
We worship and adore you Lord
Holy! Holy! Holy! Holy!
Holy! Holy! Holy! Holy! You are Holy

(Zulu Refrain)
Siphakamis’ udumo kuwe sithi ungcwele (forever glory we say holy)
Asimbonakho njengawe (There is no one else like You)
Umdali wezulu lomhlaba (Creator of Heaven and the earth)
Sithi ungwele! (We say you are Holy)

Sikhothama phambi kwako sithi (We bow before You Saying)
Ngcwele, ngcwele, ngcwele, ngcwele! (Holy, holy, holy, holy!)
Ngcwele, ngcwele, ngcwele, ngcwele! (Holy, holy, holy, holy!)
Sithi ungcwele! (You are Holy!)

Sithi ungcwele ngcwele! (We say You are Holy, holy!)
Asimbonako njengawe (There is no one else like You)
Asimbonako ngalinganiswa nawe (No one else compares to You)
Sithi ungcwele (We say You are Holy)

Sithi ungwele ngcwele (We say You are Holy, holy)
Siyakubabaza! (We adore You!)
Siyakubabaza! Eh Jesus, (We adore You!)
Sithi uncgwele (Saying You are Holy)

Sithi ungwele ngwele ngcwele! (We say You are Holy, Holy!)
Ngcwele ngcwele ngcwele! (Holy, Holy, Holy, Holy!)
Sithi bayede kuwe! (We say Hail to You)
Bayede kuwe, bayede kuwe, Ngcwele! (Hail Your Name, Holy!)

Ngcwele! (Holy!)
Ngcwele! (Holy!)
Ngcwele! (Holy!)
‘Simbonako njengawe (There is no one else like You)

Ngcwele! Ngcwele! (Holy! Holy!)
Asimbonako muhle (There is no one else that is Good)
Kasonza’mikho munye ()
Umili kunaphakade (You stand Forever)
Singang’oka ngani na thina ( )
Uphakeme! Ufanelwe udumo lonke! (Be lifted high! You deserve all the Glory!)

(English Refrain)

None compares to You God
We surrender and we say
For You alone are Holy, Eh Jesus

You deserve the Glory and the Honor
You deserve all the adoration
You’re worthy, You’re worthy!
You are Holy!

Ungefaniswe (Nothing Compares to You) Lyrics by Ntokozo Mbambo

6 CommentsPurchase Album “Filled”

(Sung in Zulu)

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele (Holy! Holy! Holy!)
Uyingcwele Nkosi yeZulu, (God in Heaven you are Holy)
Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele (Holy! Holy! Holy!)
Ungefaniswe Nalutho Emhlabeni (Nothing on earth can compare to you)
(Repeat)

Emagameni wonke esiwaziyo (All the names we know)
Elakho lingefaniswe (Cannot compare to yours )
Emagameni wonke esiwaziyo (All the names we know)
Elakho lingefaniswe nalutho (None that can compare to yours)
Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele (Holy! Holy! Holy!)
Ungefaniswe Nalutho Emhlabeni (Nothing on earth can compare to you)
(Repeat)

Ungefaniswe Nalutho Emhlabeni (Nothing on earth can compare to you)

%d bloggers like this: