Uyamangalisa (You are Amazing) By Kholeka

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Hayi Nguy’ o lo Jesu (Jesus reigns)
Nguy’ obusa emhlabeni (He reigns over the earth)
Nguy’ obus ’emaZulwini (He reigns over the heavens)
NguJeso lo uyamangalisa (This Jesus is amazing)
Nguy’ o lo Jesu (Jesus reigns)
Nguy’ owongamele iZulu (Heavens obey Him)
Nguy’ iNkosi yamakhosi (He is the King of Kings)
NguJeso lo uyamangalisa (This Jesus is amazing) (Repeat)

Zingelosi ziyamdumiso (The angels praise Him)
Imihlaba ithu ingcwele (On earth You are Holy)
Ujesu lo uyangamaliza (Jesus You are amazing)
Akekho nothando lwakhe (There is no Love like His)
Ohlazi zono zabantu (He took away the sins of man)
Ujesu lo uyangamaliza (Jesus You are amazing) (Repeat)

(From the Top)

Ti momo momo…

Advertisement

We Bangcwele (Oh The Saints) By Khanyisa

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Response: We bangcwele (Oh they are Holy/ Oh the Saints)

Refrain:
Silindel’ usuku, olukhulu (We are waiting for that Day)
Olokubuya kwe Nkosi UJesu (when the Jesus shall appear)
Laph’ abangcwele, bona bezoxhwilwa (when the saints will be chosen)
We bangcwele, Haleluya (Oh the Holy Ones, Hallelujah)
Yek’ intokozo eyokwazana (What a pleasure to know)
Naye uYesu Thina sisela (This Jesus, those who will be there)
Yek ‘injabubulo! injabulo! (Oh what joy! what joy!)
Yabangcwele, yabangcwele (Of the saints, of the saints) (Repeat)

We bangcwele, Ikhona imiqhele (The saints have crowns)
Ebekelwe, Ebekelwe amaqhawe (That were set aside for warriors)
Nditsho nezingubo, Oh ezimhlophe (they will be clothed with spotless garments)
Ziqolegiwe Haleluya (So fine/Beautiful, Hallelujah)
Yek’ intokozo eyokwazana (What a pleasure to know)
Yek ‘injabubulo! injabulo! (Oh what joy! what joy!)
Yabangcwele, yabangcwele (Of the saints, of the saints)

We bangcwele, Ikhona imiqhele (The saints have crowns)
Ebekelwe, Ebekelwe amaqhawe (That were set aside for warriors)
Nditsho nezingubo, Oh ezimhlophe (they will be clothed with spotless garments)
Zihlanjwe egazini elika Yesu (that were washed by the Blood of the Lamb)
Yek ‘injabubulo! injabulo! (Oh what joy! what joy!)
‘Yokwazana, yeka jesu sisela (To know Jesus who will be there)

(Refrain)

Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics by Ntokozo Mbambo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ukhuthaz’ umoya wami (You inspire my soul)
Uvuselel’ ukholo lwami (You revive my faith)
Ngezwi lakho elimi phakade (With Your word that stands forever)
Nguwe uMduduzi (You are a Comforter)
Ungumelulek’ omuhle (You are an excellent advisor)
Uyamangalisa njalo njalo (You are amazing all the time)

Uma ngilingwa (When I go through tests)
Ngihlaselwa ngichotshozwa (When I’m attacked and provoked)
Ngikhumbul’ imisebenzi Yakho emihle (I remember all of Your good deeds)
Ngibal’ izibusiso (I count my blessings)
Umoya wami ukudumise (My soul praises You)
Wena ulithemba lami (You are my hope)
Oh Nkosi yam! (Oh my Lord!)

When all my strength has gone
On this rough and winding road
I’m reminded of all You said in Your holy word
You said You’d never leave me
Nor would You forsake me
You said You’d always be with me
Even till the end of the age!

Oh. Oh, oh, oh…

Lyrics submitted by Sinothile Koekman

%d bloggers like this: