(Old Xhosa Hymn)

Lizalis’idinga lakho, (Fullfil your promise)
Thixo Nkosi yenyaniso (Lord, our truthful God)
Zonk’intlanga, zonk’izizwe (that every clan and every nation)
Ma zizuze usindiso (should attain salvation)

Amadolo kweli lizwe (Every knee in this land)
Ma kagobe phambi kwakho (should bow before you)
Zide zithi zonk’ilwimi (until every tongue)
Ziluxel’udumo lwakho (proclaims your glory)

Yaala, Nkosi, singadeli (Forbid, Lord, that we forsake)
Iimfundiso zezwi lakho (the teachings of your Word)
Uze usivuselele (till you revive us)
Sive inyaniso yakho (that we obey your truth)

Advertisement