Phendula (Answer Me) Lyrics by Zahara

9 Comments(Sung in Xhosa)

Nkosi yami phendula ngiyacela x4 (Answer me my God, I ask you)

Refrain:
Phendula phendula phendula x4 (Answer me, answer me, answer)

Sinikela kuwe sincamile ngokwethu x4
(We give all you you, for you know our sorrows/sufferings)

(Refrain)

Umhlaba wonke, ujonge nguwe (The whole world, looks to you)
Ihlube kuyethu, Yaziwa nguwe (Our sorrows/suffering, You know them all)
Anezifo zethu, Sophiliswa nguwe (Our diseases, you heal them all)
Unovuyo lwetu, Luvela kuwe (Our joy, is in you)

(Refrain)

Hau Afrika, Afrika…

(Refrain)

Lizalis’idinga lakho (Fulfil your Promise) by Zahara

3 Comments


(Old Xhosa Hymn)

Lizalis’idinga lakho, (Fullfil your promise)
Thixo Nkosi yenyaniso (Lord, our truthful God)
Zonk’intlanga, zonk’izizwe (that every clan and every nation)
Ma zizuze usindiso (should attain salvation)

Amadolo kweli lizwe (Every knee in this land)
Ma kagobe phambi kwakho (should bow before you)
Zide zithi zonk’ilwimi (until every tongue)
Ziluxel’udumo lwakho (proclaims your glory)

Yaala, Nkosi, singadeli (Forbid, Lord, that we forsake)
Iimfundiso zezwi lakho (the teachings of your Word)
Uze usivuselele (till you revive us)
Sive inyaniso yakho (that we obey your truth)

Umthwalo Wam (My Burdens) Lyrics by Zahara

7 Comments


(Sung in Zulu)

Umthwalo wam’ uyandisinda (My burdens are heavy)
ndiyacela ndiphatise (Please help me)
ulule isandla sakho (Stretch out your hand)
andifuni ukufana nabanikezela (I don’t want to give up as others)
Uuuu uyandisinda (Oh it’s heavy)

Lengoma (This Song) by Zahara

15 Comments


(Sung in Xhosa)

Verse 1:
Abantu k’dala bend’valel’indlela
(It’s been a long time, people blocking my way)
Besisthi andiyonto, futhi ndiyaboniswa
(Saying I’m nothing and that it’s obvious)
Kodw’i ingom’engaphakathi kwam ibalis’ibali
(But the song in me tells a different story)
Nokuwa nokuvuka komntu nolonwab’olungapheliyo
(Of a fallen person, And a rising person and joy)

Chorus:
Nd’yathandaz’uyive lengoma (I’ll pray your hear this song)
Izovuselel’umphefumlo wakho (It will restore your soul)
Ik’nik’ithemb’elitsha (and give you hope)

Verse 2:
Kudal’usithi nyawo zam Ndikhokhele
(How long have I told my feet to carry me)
undise kwantliziyo ndise (To a place where only my heart knows.)
apho kungenjena (Were it not like this)
Kudal’usithi nyawo zam ndise Ndikhokhele
(How long have I told my feet to carry me)
undise kwantliziyo ndise (To a place where my heart knows.)
apho kungenjena (Were it not like this)
umphefumlo wam wahlukene (My spirit is broken)

(Chorus)

[Original Xhosa lyrics here]

Loliwe (The Train) Lyrics by Zahara

110 Comments(Sung in Xhosa)

Chorus:
uLoliwe wayidudula, uLoliwe wayidudula (the train is pushing, the train is pushing)
uLoliwe wayidudula , Nang’esiza (the train is pushing , here it comes)
uLoliwe wayidudula, uLoliwe wayidudula (the train is pushing, the train is pushing)
uLoliwe wayidudula , Nang’esiza (the train is pushing , here it comes)

Verse 1:
Sul’ezonyembezi mntakwethu, Sul’ezonyembezi mntakwethu (wipe those tears beloved)
Sul’ezonyembezi mntakwethu. Nang’esiza (wipe those tears beloved, here it comes)
Sul’ezonyembezi mntakwethu, Sul’ezonyembezi mntakwethu (wipe those tears beloved)
Sul’ezonyembezi mntakwethu. Nang’esiza (wipe those tears beloved, here it comes)

(Chorus)

Verse 2:
Phezulu, eNkosiniKuhlal ‘ingcwele zodwa (in Heaven, in the Lord, lives only the holy)
Mawufuna ukuya khona, thandaza (if you want to go there, pray)
Phezulu, eNkosini, Kuhlal ‘ingcwele zodwa (in Heaven, in the Lord, lives only the holy)
Mawufuna ukuya khona, thandaza (if you want to go there, pray)

(Chorus)

Verse 3:
Sul’ezonyembezi mntakwethu, Sul’ezonyembezi mntakwethu (wipe those tears beloved)
Sul’ezonyembezi mntakwethu. Nang’esiza (wipe those tears off loved one, here it comes)
uLoliwe wayidudula, uLoliwe wayidudula (the train is pushing, the train is pushing)
uLoliwe wayidudula , Nang’esiza (the train is pushing , here it comes)
Phezulu, eNkosini, Kuhlal ‘ingcwele zodwa (in Heaven, in the Lord, lives only the holy)
Mawufuna ukuya khona, thandaza (if you want to go there, pray)
Phezulu, eNkosini, Kuhlal ‘ingcwele zodwa (in Heaven, in the Lord, lives only the holy)
Mawufuna ukuya khona, thandaza (if you want to go there, pray)

Original Lyrics here

%d bloggers like this: