(Sung in Zulu)

Ngibonga wena Jesu (I thank You Jesus)
Uma ungibiza (For You called me)
Bengilahlekile (I was once lost)
Manje ngitholakele (But now I’m found)

Refrain:
Yeb’ ngiyavuma (Yes, I accept)
Ng’sebenzise Nkosi yam’ (Use me, My God)
Ngenze ungigezisise (Wash and cleanse me)
Ngibe muhle nami (That I be beautiful as well)

Bengiyintandane (For I was once an orphan)
Ngingenakhaya (Without a home)
Ngihamba ngilala Baba (Father I would walk and sleep)
Noma kukuphi na (Anywhere/Everywhere)

Suka kimi sathane (Begone from me Satan!)
Ngino Jesu wami (For I have Jesus with me)
Uyangiphilisa (For he restores me )
Ngizizwa ngimusulwa (I feel new/pure)

(Refrain)

Advertisement