(Sung in Shona)

Nyika nekuzara kwayo (You created the earth and its fullness)
Makasika mega, mega (All by yourself)
Pasina anobatsira (With no assistance)
Ndokudurura Mweya wenyu, mega (And You poured your Spirit)
Kuratidza, aiwa ndimi Mwari (Revealing that You are God)
Aiwa munesimba (You are all powerful)
Aiwa munogona, narinhi(You are able to do all things forever)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aaah, You Are (My God))
(Repeat)

Makatuma mwana wenyu, ega (You sent Your only Son)
Kuzonunura nyika inerima (To redeem the lost world)
Mukamupa simba (And you gave him all Power)
Pamusoro pazvose (In heaven and earth)
Kuratidza, Aiwa munotonga (Revealing You Reign)
Aiwa munobwinya (Revealing You are Glorious)
Ishe samasimba (God Almighty)
Narinhi (Forever)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aaah, You Are (My God))
(Repeat)

Ndimi (Ooooh) (Oh, You are)
Ndimi, ndimi Mwari wangu Ishe (You are my God)
Oh  Ndimi , oh (Oh You are)
Munoratidza nzira (You are the Way)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aah, You Are (My God))
(Repeat)

Ooh,  Munoratidza nzira (Oh, You are the Way)
Ooh,  Munovhenekera (Oh, You are the Light)
Ooh,  Mwari, Mwari, oh (Oh Lord, Oh Lord)