Many Blessings Lyrics by Janet Manyowa

Leave a comment


The hand of the Lord is upon me
I am an heir of His Grace
My life is safe in the palm of his hands
I’m blessed and highly favored all my days

Pre-Chorus:
Day by day his Goodness chases me
Through and through his Mercy is renewed
Time and time again I see his Favor
In this life, I’ve seen His faithfulness

Refrain:
Many, many, many blessings I have seen
Of what the Lord has done
Of what the Lord has done for me (Repeat)

The joy of the Lord is within me
I’m overflowing with his endless love
My hands are his instruments of grace and peace
To bring life, and kindness all my days

(Pre-Chorus)

(Refrain)

When He brings life
He brings it in abundance
When He brings peace, it passes all understanding
And when He loves us
He loves us so completely
When He restores us he restores a thousand fold

(Refrain)

I… testify, I testify x?

(Refrain)

When He brings life
He brings it in abundance
When He brings peace, it passes all understanding
And when He loves us
He loves us so completely
When He restores us he restores a thousand fold

(Refrain)

Advertisement

Ndimi (You Are) Lyrics by Janet Manyowa

Leave a comment


(Sung in Shona)

Nyika nekuzara kwayo (You created the earth and its fullness)
Makasika mega, mega (All by yourself)
Pasina anobatsira (With no assistance)
Ndokudurura Mweya wenyu, mega (And You poured your Spirit)
Kuratidza, aiwa ndimi Mwari (Revealing that You are God)
Aiwa munesimba (You are all powerful)
Aiwa munogona, narinhi(You are able to do all things forever)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aaah, You Are (My God))
(Repeat)

Makatuma mwana wenyu, ega (You sent Your only Son)
Kuzonunura nyika inerima (To redeem the lost world)
Mukamupa simba (And you gave him all Power)
Pamusoro pazvose (In heaven and earth)
Kuratidza, Aiwa munotonga (Revealing You Reign)
Aiwa munobwinya (Revealing You are Glorious)
Ishe samasimba (God Almighty)
Narinhi (Forever)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aaah, You Are (My God))
(Repeat)

Ndimi (Ooooh) (Oh, You are)
Ndimi, ndimi Mwari wangu Ishe (You are my God)
Oh  Ndimi , oh (Oh You are)
Munoratidza nzira (You are the Way)

Munoratidza nzira, pakaoma (You show the way in difficult times)
Munovheneka nyika, inerima (You bring light to the darkness)
Munosimudzira moyo yakaneta (You lift up weary hearts)
Makagara muripo (You will always remain God)

Muri Mwari wangu (You Are my God)
Aaah ndimi (Mwari wangu) (Aah, You Are (My God))
(Repeat)

Ooh,  Munoratidza nzira (Oh, You are the Way)
Ooh,  Munovhenekera (Oh, You are the Light)
Ooh,  Mwari, Mwari, oh (Oh Lord, Oh Lord)

Muri Mwari (You are God) Lyrics by Janet Manyowa

4 Comments


(Sung in Shona)

Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi
(Your mercy endures forever)
Ngoni dzenyu mangwanani ega ega, dziripo
(Your Mercies are new every morning)

Munotida, munotinzwa (You love us, you hear us)
Tinoona hukuru hwenyu (We witness Your Glory)
Munorwira, munoziva (You fight, you know)
Tinoziva muri Mambo (We know you’re King)

Refrain:
Muri Mwari mune tsitsi (You are God of Mercy)
Munogara rinhi na rinhi (You reign forever and ever)
Muri Mwari hakuna mumwe (You are God, there is no other)
Mbiri yose makakodzera (You are worthy of all the Glory)

Simba renyu maratidza, misi yose nguva dzose
(Your power has been manifested, always)
Nhare yedu, isingazo zungunutswe, Jehovha
(Lord You are our stronghold, which cannot be moved)
Mweya wenyu madurura (Your soul has poured out)
Hondo dzedu dzose marwira (You fight all our battles)
Kutendeka kusinga gumi (Ten thousand on our side (?))
Jehovha wega wedenga (Lord of the heavens)

(Refrain)

Bridge:
Nyasha dzenyu, dzinogara (Your grace, endures)
Rudo rwenyu, haruenzaniswe (Your Love, has no equal)

(Refrain)

(Bridge + Refrain)

Nyasha neNgoni (Grace and Mercy) Lyrics by Janet Manyowa

1 Comment


(Sung in Shona)

Jehovha ndiye mufudzi wangu (The Lord is my shepherd)
Hapana kana chimwe chandoshaya (I shall not want)
Anondivatisa pamafuro manyoro (He makes me grow in green pastures)
Anondigadzirira tafura (He prepares a table for me)
Pamberi mberi pevavengi vangu (Before my enemies)
Tsvimbo yake nemudonzvo wake (His rod and his staff)
Mwari wangu, zvinondinyaradza (My God, it comforts me)

Refrain:
Nyasha neNgoni (Grace and Mercy)
Zvinonditevera, Zvinonditevera (Follow me, follow me)
Mazuva ose (Everyday)
Nyasha neNgoni (Grace and Mercy)
Zvinonditevera, Zvinonditevera (Follow me, follow me)

Kumuka kwangu, kwakaropafadzwa (My waking up, it is blessed)
Kurara kwangu, kwakaropafadzwa (My sleep, it is blessed)
Zuva rangu, rakaropafadzwa (My day, it is blessed)
Basa rangu, rakaropafadzwa (My job, it is blessed)
Vashandi vangu, vakaropafadzwa (My employees, they are blessed)
Nzira dzangu, dzakaropafadzwa (My ways are blessed)
Zvese zvangu, dzakaropafadzwa (My everything is blessed)
Neni wacho, ndakaropafadzwa (Well, I am blessed)
Chandinobata, chakaropafadzwa (What I do is blessed)
Vabereki vangu, vakaropafadzwa (My parents, they are blessed)
Nevana vangu, vakaropafadzwa (My children, they are blessed)
Imba yangu, yakaropafadzwa (My home, it is blessed)

(Refrain)

Sona sona neni (Following, (always) following me) x?

Zimbabwe yacho, yakaropafadzwa (All of Zimbabwe is blessed)
Afrika yacho, yakaropafadzwa (All of Africa is blessed)
Swamwari dzangu, dzakaropafadzwa (My friends, they are blessed)
Kereke yangu, yakaropafadzwa (My church, it is blessed)

(Refrain)

Sona sona neni (Following, following me)  x?
(Wakaropafadzwa, iwe iwe) (You are blessed)

(Refrain)

%d bloggers like this: