(Sung in Zulu)

Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without You, Holy Spirit) (Repeat)

Sithi alikho elinye ithemba (We say that there is no other hope)
Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without You, Holy Spirit) (Repeat)

Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without you, Holy Spirit)
Siyaphela, ngaphandle kwakho (We are done, without You)
Siyashabalala, ngaphandle kwakho (We perish, without You)
Kuyaphela ngathi, ngaphandle kwakho (It is over for us, without You)

Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without You, Holy Spirit) (Repeat)

Sithi alikho eliny’ithemba (We say there is no other hope)
Elingaphezu kwalelakho, Baba (That is above Yours, Father)
Moy’ oyingncwele, Moy’ oyingncwele (Holy Spirit, Holy Spirit)
Zibonakalise (Prove Yourself)
Bonakala lalala (Show Yourself)

Sithi alikho eliny’ithemba (We say there is no other hope)
Esinga balekela kulo (That we can run to)
Esinga phepha kulo (That we can save ourselves with)
Moya! Moya! Moya! (Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit!)

Sithi alikho elinye ithemba (We say that there is no other hope)
Elikhaphezu kwale lakho (That is greater than Yours)
Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without You, Holy Spirit)
Ngaphandle kwakho, Moy’ oyingcwele (Without You, Holy Spirit) (Repeat)

Moy’ oyingcwele, Moy’ oyingcwele (Holy Spirit, Holy Spirit)
Moy’ oyingcwele, eyi Moy’ oyingcwele (Holy Spirit, Oh Holy Spirit) (Repeat)

(Composers: Lindelani Mkhize, Siyanqoba Mthethwa)

Advertisement