Ungayeki Ukuthandaza (Do Not Stop Praying) Lyrics by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Aqaqekil’ amaketanga (The chains are loosed)
Ngiphunyukile ogibeni (I escaped from the trap)
Beng’sebukhoneni beNkosi (I arrived in the presence of God)
Yebo, ngithandaza (Yes, because I prayed)

Khon’ izinto ezikhululway’ edolweni
(There are things that can be released while you are on your knees)
Kukhon’ izinto eziqaqekayo emthandazweni
(There are things that can be undone in prayer)
Nami ng’fikengatshela uNkulunkulu konke
(I came before God and told Him everything)
Wangizwa ezulwini (He heard me from heaven)

Refrain:
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Sisengashintsha lesosimo (We can change situations) (Repeat)

Sisengashintsha lesosimo (We can change situations)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)

Messiah Lyrics by Blaq Diamond ft Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu/Xhosa/Sotho — A Hymn)

Aw’ noma, ngihamb’ ethunzini lokufa
(Even though I walk through the shadow of death)
Angikwesaba lutho (I will not be afraid)
Ngoba ukhon’ uBaba (Because I have a Father)
UMvelinqangi, ah (He is the Most High)
Thethelela Baba (Defend me Father)

Refrain:
Ah Thel’umoya oyingcwele (Ah pour the Holy Spirit)
Thel’umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Thel’umoya, Thel’umoya (Pour the Spirit)

Monghadi Messiah (Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)
Mong-, Monghadi Messiah (Lord, Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)

Repeat: Thimomomo
Yi banami Baba ah (Be with me Father)
Thel’umoya Baba, ah (Pour Your Spirit Father)
Thel’umoya (Pour Your Spirit)

Hay’ akuvumi mandithule (I will not be silent)
Hay’ akuvumi mandithule (I will not be quiet)
Xandiyekelelwa nguwe (If you let me go)
Nophalala njengamanzi (I shall perish like water)
Thela, thela (Pour, pour)

(Refrain)

Repeat: Thimomomo
Ngunaphakade (Forever)
Ngiseke njalo (Hold me)
Yiba nami (Be with me)
Thel’umoya (Pour the Spirit)
Thel’umoya Baba (Father pour the Spirit)
Thel’umoya Baba, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Oyingcwele (Holy Spirit)
Thel’umoya, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)

Yibanathi (Be With Us) Lyrics by Vusi Nova ft. Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Messiah, ndiguqe nge dolo (Messiah, I’m on my knees)
Phambhi kwakho Ndiyakhala (Weeping before you)
S’makade s’yaphela, xolela (Everlasting one, we are perishing, forgive us)
Ungas’lahli, ngelixesha – eli njena (Do not forsake us in trying times such as this)

El Shaddai Adonai, thethelela ndiyakucela
(My Lord, God Almighty, I pray that You save us)
Xolela (Forgive us)
Nom’ indlela inameva (Though the path ahead is full of thorns)
Ndithembhe Wena (I have placed my trust in you)
Nom’ iz’vunguvungu zomoya zingafika, mna ndithembhe Wena
(Though the storms may come, I have put my trust in You)
Ndithembhe wena (I’ve put my trust in You)

Refrain:
Bawo yibanathi, nge lixesha elinje (Father be with us, in times such as these)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins) (Repeat)

Xa ukhona Thixo, ne cebo likhona
(God, when You are present, there is a plan)
Xa ukhona Thixo, nedlela ikhona
(God, when You are present, there is a way)
Noma ke Thixo, ungau cishanga lo umlilo
(Even if the Lord does not put out this fire)
Kodwa yibanathi Kuwo (But be with us in it (the fire))
Yibanathi (Be with us)

(Refrain)

Siyakudinga, oh Yehova (Oh Lord, we need You)
Ngaphandle kwakho, singenze lutho (Without You, we cannot do anything)
Siyakudinga, oh Yehova (We need you, Oh Lord)
Xa ukhona, konke kulungile, kulungile!
(When you are present, everything is alright, alright!)

(Refrain)

Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)

Kuhlala Kuye (In Him) Lyrics sung by Dumi Mkokstad

1 Comment


(Sung in Zulu)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, Lord Jesus)
‘kulondolozwa kamnandi (For sustaining us so well)
Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Dwala enhlizweni yami (Abide in my heart)
Ngizeni kubongeke (That I may see You) (Repeat)

Yebo Nkosi ngiza kuwe (Yes Lord, I come before You)
Ngidalula konk’ okwami (Revealing all that I am)
Mangisizwe nguwe Jesu (Let me be brought to You Jesus)
Zesuliwe izono zam’ (That all my sins be washed away) (Repeat)

Ziphozenkosi (God’s Gifts) Lyrics by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Yintoni na umuntu, lent’ umthanda kangaka?
(Who is Man that You would love them so much?) x4
Umuph’ isipho esinje (What a gift!)
Kulungile Thixo (It is Good, my Lord)
Yintoni na umuntu, lent’ umthanda kangaka?
(Who is Man that You would love them so much?)

Refrain:
Undinikile othandwa ndimi (You have given me my beloved)
Undinikile owentliziyo yami (You have given me my heart’s desire)
Undinikile Thixo othandwa ndim’ (Lord, You have given me my heart’s desire)
Undinikile owentliziyo yami (You have given me my heart’s desire)

Zipho zeNkosi zivel’ ezulwini (God gifts are from above/heaven)
Zipho zeNkosi ezam’ nami (The gifts of the Lord are with me)
Zipho zeNkosi zivel’ ezulwini (God gifts come from heaven)
Zipho zeNkosi ngezam’ nami (The gifts of the Lord are mine to have)

(Refrain)
Oh undinikile bawo othandwa ndim’ (Oh, You gave me my beloved)
Oh Undinikile owentliziyo yami (Oh, You have given me my heart’s desire)
Oh ‘ndinikile bawo othandwa ndim (Oh, You gave me my beloved)
Oh Undinikile owentliziyo yami (Oh, You have given me my heart’s desire)

Oh… Oh…

Unginikile thixo othandwa ndimi (You have given me a god whom I love)
Unginikile owenhliziyo yami (You have given me a god whom I love)

Note: Ziphozenkosi is also the name of Mkokstad’s wife.

Older Entries

%d bloggers like this: