Yibanathi (Be With Us) Lyrics by Vusi Nova ft. Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Messiah, ndiguqe nge dolo (Messiah, I’m on my knees)
Phambhi kwakho Ndiyakhala (Weeping before you)
S’makade s’yaphela, xolela (Everlasting one, we are perishing, forgive us)
Ungas’lahli, ngelixesha – eli njena (Do not forsake us in trying times such as this)

El Shaddai Adonai, thethelela ndiyakucela
(My Lord, God Almighty, I pray that You save us)
Xolela (Forgive us)
Nom’ indlela inameva (Though the path ahead is full of thorns)
Ndithembhe Wena (I have placed my trust in you)
Nom’ iz’vunguvungu zomoya zingafika, mna ndithembhe Wena
(Though the storms may come, I have put my trust in You)
Ndithembhe wena (I’ve put my trust in You)

Refrain:
Bawo yibanathi, nge lixesha elinje (Father be with us, in times such as these)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins) (Repeat)

Xa ukhona Thixo, ne cebo likhona
(God, when You are present, there is a plan)
Xa ukhona Thixo, nedlela ikhona
(God, when You are present, there is a way)
Noma ke Thixo, ungau cishanga lo umlilo
(Even if the Lord does not put out this fire)
Kodwa yibanathi Kuwo (But be with us in it (the fire))
Yibanathi (Be with us)

(Refrain)

Siyakudinga, oh Yehova (Oh Lord, we need You)
Ngaphandle kwakho, singenze lutho (Without You, we cannot do anything)
Siyakudinga, oh Yehova (We need you, Oh Lord)
Xa ukhona, konke kulungile, kulungile!
(When you are present, everything is alright, alright!)

(Refrain)

Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)
Usixolele izono zethu (Forgive us our sins)

Kuhlala Kuye (In Him) Lyrics sung by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, Lord Jesus)
‘kulondolozwa kamnandi (For sustaining us so well)
Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Ukuhlala kuwe, Kumnandi (Dwelling in You is so good)
Kunokuphila okuphakade (It grants us everlasting life) (Repeat)

Dwala enhlizweni yami (Abide in my heart)
Ngizeni kubongeke (That I may see You) (Repeat)

Yebo Nkosi ngiza kuwe (Yes Lord, I come before You)
Ngidalula konk’ okwami (Revealing all that I am)
Mangisizwe nguwe Jesu (Let me be brought to You Jesus)
Zesuliwe izono zam’ (That all my sins be washed away) (Repeat)

Ziphozenkosi (God’s Gifts) Lyrics by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Yintoni na umuntu, lent’ umthanda kangaka?
(Who is Man that You would love them so much?) x4
Umuph’ isipho esinje (What a gift!)
Kulungile Thixo (It is Good, my Lord)
Yintoni na umuntu, lent’ umthanda kangaka?
(Who is Man that You would love them so much?)

Refrain:
Undinikile othandwa ndimi (You have given me my beloved)
Undinikile owentliziyo yami (You have given me my heart’s desire)
Undinikile Thixo othandwa ndim’ (Lord, You have given me my heart’s desire)
Undinikile owentliziyo yami (You have given me my heart’s desire)

Zipho zeNkosi zivel’ ezulwini (God gifts are from above/heaven)
Zipho zeNkosi ezam’ nami (The gifts of the Lord are with me)
Zipho zeNkosi zivel’ ezulwini (God gifts come from heaven)
Zipho zeNkosi ngezam’ nami (The gifts of the Lord are mine to have)

(Refrain)
Oh undinikile bawo othandwa ndim’ (Oh, You gave me my beloved)
Oh Undinikile owentliziyo yami (Oh, You have given me my heart’s desire)
Oh ‘ndinikile bawo othandwa ndim (Oh, You gave me my beloved)
Oh Undinikile owentliziyo yami (Oh, You have given me my heart’s desire)

Oh… Oh…

Unginikile thixo othandwa ndimi (You have given me a god whom I love)
Unginikile owenhliziyo yami (You have given me a god whom I love)

Note: Ziphozenkosi is also the name of Mkokstad’s wife.

Jesus is Mine Lyrics by Dumi Mkokstad ft Takie Ndou (Spirit of Praise)

Leave a commentJesus is mine, He is Mine
He is mine, forevermore (Repeat)

He’s my Savior, my Redeemer
Oh mine, forevermore (Repeat)

He’s my Father (Father!)
He’s my Savior (Savior!)
He’s my Healer (Healer!)
He’s my Father (Father!)
He’s my Shepherd (Shepherd!)
My Provider (Redeemer!)
Jesus is mine, forevermore

Jesus is mine, mine
Oh mine, mine forevermore
Jesus is mine, Mine
Oh mine, oh, forevermore

Jesus is mine, He’s Mine
Mine, forevermore (Repeat)

He’s my Father (Father!)

Ulwandle (The Sea) Lyrics by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ulwande lwababona (The sea witnessed)
Nomful’ iJordane wababona (The river Jordan saw them)
Begcwel’ inkazimulo (They were full of Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

Lwavulek’ulwandle (The sea parted)
Nomfula wahlehlel’ emuva (The waters receded)
Begcwel’ inkazimulo (They were filled with Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

U me se khona (In the presence)
Umdala wezinsuku (Of The Ancient of Days)
Nasiphi na isimo (Your current situation/storm)
Siyalalela (Obeys Him) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: