Advertisements

After Today Lyrics by Hlengiwe Mhlaba Ft. Dumi Mkokstad

24 Comments


Languages: Zulu, English (English verses are translations of the Zulu verses)

Ngizwil’isandla saKhe singithinta,
Ngizw’izwi lakhe likhuluma
Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yam’ayisoze ifane (Repeat)

I felt His Hands upon me
I heard His Word speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yami ayisoz’ifane (Repeat)

After today, My life will never
Will never be, the same again (Repeat)

Advertisements

Uyalalela (He Listens) Lyrics by Hlengiwe Mhlaba

Leave a comment(Sung in Zulu)

uJesu uyalalela (Jesus listens)
Aphendule umkhuleko (He answers prayers)
uletha konke nguJesu ngomkhuleko (Ask anything, Jesus’ll answer you)

Uyalalela ekuseni(He listens in the morning)
Uyalalela emini (He listens in the afternoon)
Uyalalela ebusuku (He listens at night)
Aphendule umkhuleko (He answers prayer)

unguJehova Jireh, Nissi, Shalom, (You are the Lord my Banner, of Peace)
unguJehova Tsidkenu, Adonai,  (The Lord our righteousness, our master,  )

unguJehova Rafa, Elohim (The Lord our healer, Almighty)
unguJehova Khona, wayekhona (You are the Lord who does not change)
Ui zolom ui yena namhla, phakade, (Today and forevermore)
Yenu ngu bayede…(All adoration belongs to you)

Uyingwele (You are Holy)
UBayete (Be praised)
uPhakeme (Be lifted)

I Will Serve No Foreign God Lyrics by Mthunzi Namba & Hlengiwe Mhlaba

34 Comments


I will serve no foreign god
No any other treasure
For you are my heart’s desire
The spirit without measure

Unto your name,
I will bring my sacrifice (Repeat)

(From the top) + (Preaching) + (From the top)

Zulu Worship (Bayede!) Lyrics by Hlengiwe Ntombela (Joyous Celebration 17)

20 Comments


(Sung in Zulu)

Sengiyamethemba lowo (I trust Him that)
Owanigelwa le EGolgotha (was brought to Golgotha)
Ngezono zam’ nezabantu bonke (Because of mine and all mens’ sins)
(Repeat)

Chorus:
Hay’ imvana eyophayo (Oh the lamb that bled)
Yahlatshelwa thina, thina (That was crucified for us, for us)
Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Haleluja Siyabonga, simakade (I thank you, you are everlasting)

Bayede Nkos’ engcwele (Hail to the Holy God)
O Wangithwalel’ umqhele (You bore the crown for me)
Lowo mqhele wakuhlaba (That crown pierced you)
Kuze ngibe nokwethaba(I’m in awe of you (?))
Wawungenasici Jesu (You were without sin Jesus)
Wawumuhle mhlaba-hlosi (You were perfect in your splendour)
Kepha wakudela konke (Yet you gave it all up)
Ngazo zonk’ izono zethu (Because of our sins)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Lokhudungi, kuyangimangalisa (It amazes me)
Futh’ buye, kuyangithombisa (It also humbles me)
Kuyaqeda, yonk’ inkani (You defeated my stubbornness)
Nami ngiyathandwa (And I am loved)
Ngingubani? Bayede! (Who Am I? Hail)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Living waters Lyrics by Hlengiwe Mhlaba/ Ntokozo Mbambo

95 Comments(Ntokozo Mbambo’s Version – YouTube)

Let Your living water flow over my soul,
Let your Holy Spirit come and take control,
In every situation that has troubled my mind,
All my cares and burdens unto you I roll
All my cares and burdens unto you I roll
(Repeat)

Jesus, Jesus, Jesus.
(Call unto the son of the living God)
Jesus, Jesus, Jesus.
(Call unto the Spirit of the living God)
Spirit, Spirit, Spirit
(Call unto the mighty one who sits on the throne, Father)
Father, Father, Father

(Verse 1)

All my cares and burdens unto you I roll x6

Sewakhile (He Has Built) Lyrics by Hlengiwe Mhlaba

20 Comments(Sung in Zulu – A Hymn)
SbuNoah’s Version

Sewakhile enhlizweni umhlobo wam (He is built in my heart, my friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotjeni umhlobo wam (He is greatest among my relatives, my friend)

Ngoba nguye owangi mela (For He’s the one who stood up for me)
Langi lahlwe okwempela (When I was forsaken by all others)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’ (With love he died for me, my friend)
(Repeat)

Uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam’ (He carries my burdens, my friend)
Uthi wongi thwala nam’, umhlobo wam’ (He promises to carry me as well, my friend)

Waye hlatjwa njenge mvana (He was slain like a lamb)
Aza ngez’ owakh’ mtwana (To make me his own child)
Yeki nhlanhla yokwazana nomhlobo wam’ (What a privilege it is to know my friend)
(Repeat)

Yeki nhlanhla yokwazana nomhlobo wam (What a privilege it is to know my friend) x?

%d bloggers like this: