(Sung in Zulu)

Kuye kwamemeza baprofethi emandulo (The prophets prophesied long ago)
Kumemeza abantu abadala kangaka (The elders are calling)
Webantwana kanisalaleni ngani (Children, listen and learn)
Umbiko wokuzalwa kenkosi uJesu (Their message is on the birth of Jesus)

Nansoke inkanyezi (The wise men)
enhle kunazozonke (Followed this star)
Eyalandelwa isiswe (That appeared)
Zivela empumalanga (in the East)

Baba/Mama, baba/mama wami; (Father/Mother, My Father/Mother)
Mama/Baba (hmm) Bhinc'(hmm) ibeshu lakho (Father/Mother, Your apron(?))
Simemeza ngazwi linyi (hmm) (We declare that which we know)
Sithi (hmm) Izelwe (hmm) (The word says that He is)
Inkosi Yamakhosi (The King of Kings) (Repeat)

Uquinsile umprofethi (The truth spoken by the prophets)
Yinhle kunazozonke (To the whole world)
Masiyindandeleni (Of that star)
Khona sizophumela (That we should follow) (Repeat)

Saqala Sabezwa besho (He first heard them tell us) x2
saze sabona nathi embhalweni (then we saw the writings)
{Sabe, sesiyakholwa, (Then we believed)
yilolo esikufundayo lithini ibhabeli} x? (What we read in scriptures) (Repeat)

Amen Halleluya Amen

Advertisement