Who is Like You Lyrics by Minister Michael Mahendere

Leave a comment


(Languages: English, Shona, Zulu)

Who is like You (Lord)?
So pure and Holy
Elohim (God), we worship You (Repeat)

There’s no one else like You, Lord
So pure and Holy
Elohim, we worship You

(From the top)

– In Shona
Makanaka, makanana (You are awesome, You are awesome)
Makanaka Jesu (Jesus, You are awesome) (Repeat)

– In Zulu
Uyingcwele, uyingcwele (You are Holy, You are Holy)
Uyingcwele Jesu (Jesus You are Holy) (Repeat)

You are Holy, You are Holy
You are Holy Jesus (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah Amen (Repeat)

Salt of the Earth Lyrics by Minister Michael Mahendere

11 Comments


I’m the Salt of the earth
I’m the Salt of the earth
I carry the Flavour of God
I season the earth (Repeat)

I am the City built on a high hill
Like the yeast, I influence/leaven the world
I am rich, I am prosperous
I am blessed! (Repeat)

I am light of the world
Oh, I’m the light of the world
I shine the light, of God
Upon the earth (Repeat)

I am the city built on a high hill
Like the yeast, I influence/leaven the world
I am rich, I am prosperous
I am blessed! (Repeat)

I live to dominate
Surely there is no enchantment against me
No divination against me
I am covered!

I’m highly favoured x4
In Jesus, Name! (Repeat)

Lift Jesus higher, Higher! x3
Higher! Higher! Higher! x2

I’m highly favoured x4
In Jesus Name! (Repeat)

I’m the Salt of the earth
I’m the Salt of the earth
I carry the Flavour of God
I season the earth (Repeat)

I am Light of the world
Oh I’m the Light of the world
I shine the Light of God
Upon the earth

Makomborero (Blessings) by Minister Michael Mahendere

Leave a comment


(Sung in Shona – A hymn)

Ndaverenga makomborero (I’ve counted all my blessings)
Ndaona akawanda (And saw that they are many)
Kupfura kukundikana (More than my failures )
Ishe Jesu ndokutenda (I say Lord Jesus, thank you) (Repeat)

Refrain:
Handaive zvandiri nhasi (I would not me today)
Dzisiri nyasha dzenyu (If not for Your Mercy)
Zvakawanda zvaida kundiodza moyo (Many things discouraged me)
Ruoko rwenyu rwakandirwira (But Your hand fought for me)

Zuva nezuva ramunondipa Mwari (For everyday You give me Lord)
Ndinobuda neTestimony (I come with a testimony)
Kurarama, utano, zvokudya nozvokupfeka (My life, health, food and clothing)
Ndiwo makomborero (These are my blessings)

Ndaverenga mikana yamakandipa (I’ve counted all the opportunities You gave me)
Ndaona yakawanda (And saw that they are many)
Kupfuura zvakaramba (More than my failures)
Ishe Jesu munondigonera (Lord Jesus You do well by me)

Ndaverenga zvangu zvakaita (I’ve counted all that I have achieved)
Ndaona zvakawanda (And saw they are many)
Kupfuura zvakaramba (More than my failures)
Ishe Jesu munondigonera (Lord Jesus You do well by me)

(Refrain)

Repeat: Makomborero (Blessings)
Hupenyu (To life)
Hutano (To Health)
Nerugare (To prosperity)
Nemhuri yangu (My family)
Shamwari dzangu (My Friends)
Zvokudya (What I eat)
Zokupfeka (What I wear)
Nepokugara (Where I live)

Ndakazviona kuti hamundisiye ndoga imi (I know You will not forsake me)
Mwari wangu, Munehurongwa neni (My God You ave plans)
Hwakandinakira chose (That are for my good)
Ndakazviona kuti, hamundikanganwe kwete (I know that You’ll never forget me)
Mwari wangu, ndinesungano nemi (My God I’ve made a covenant with You)
Yakandinakira chose (That is for my good)

Hupenyu hwangu (mawo?)wose mondipa mufaro (Throughout my life You’ve given me joy)
Mwari eh, munondipa mufaro, mufaro (Oh God, You give me Joy, Joy)
Munondipa mufaro, Mufaro (You Give me Joy, Joy)
Munondipa mufaro (You Give me Joy) (Repeat)

Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Mwari wangu, munotura mutoro, Mutoro (My God, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Ishe wangu, munotura mutoro (My Lord, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Hamudi ndisuwe, mutoro (You don’t want me to suffer)
Hamudi ndicheme (You do not wish for me to weep)

Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete (By Your Grace, God, it will be done)
Mwari wangu, zvinoita chete, zvinoita chete (My Lord, it will be done, yes it will)
Zvinoita chete, zvinoita chete (It will be done, Yest it will)
Zvichaita chete (It will be done) (Repeat)

Hupenyu hwangu (mawo?)wose mondipa mufaro (Throughout my life You’ve given me joy)
Munondipa mufaro, mufaro (You Give me Joy, Joy) x3 (Repeat)

Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Mwari wangu, munotura mutoro, Mutoro (My God, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Ndaremerwa munotura mutoro (When I’m tired You give me rest)
Ishe wangu, munotura mutoro (My Lord, You give me rest)
Munotura mutoro, Mutoro (You give me rest, rest)
Munotura mutoro (You give me rest)
Hamudi ndisuwe, mutoro (You don’t want me to suffer)
Hamudi ndicheme (You do not wish for me to weep)

Nenyasha dzenyu Mwari zvinoita chete (By Your Grace, God, it will be done)
Mwari wangu, zvinoita chete, zvinoita chete (My Lord, it will be done, yes it will)
Zvinoita chete, zvinoita chete (It will be done, Yest it will)
Zvichaita chete (It will be done) (Repeat)

Ndimi Mwari vanondichengeta (You are the God who keeps me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anonditarisa (You are the God who sees me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anogara neni (You are God who lives with me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)
Ndimi Mwari anomira neni (God who stands with me)
Mazuva ose ehupenyu hwangu (All the days of my life)

Repeat: Jehova, Mwari makanaka (Lord, God You are Good)
Makanaka (You are Good)x?
Tinotenda (We thank You) x?

Tinotenda x3 Baba (We thank You Father)
Tinotenda x3 Jeso (We thank You Jesus)
Makanaka x3 (Father, You are Good)
Makanaka x3 (Jesus, You are Good)

Chiiko (What) Lyrics by Michael Mahendere ft. Loyiso Bala

2 CommentsLanguages: Shona, Sotho, English

Refrain – in Shona
Chiiko chingatiparadzanisa (What can separate us)
NeRudo rwaMwari, rwuri muna Kristu (From the Love of God in Christ?)
Hakuna chingatiparadzanisa (Nothing that can separate us)
NeRudo rwaMwari rwuri muna Kristu (From the Love of God in Christ)

– in Sotho
Akekho, Akekho ‘munye ongangihlukanisa (Nothing, nothing that can separate us)
Ngothando lukaJehova (From the Love of the Lord)

There is, there is no other
That can separate us from the Love of Jehovah

(Refrain)

Tinodiwa naMwari isu (From the Love of Jesus) x3
Nothing can separate us, from His Love, ooh!

Lujulile luyamangalisa (It is deep and amazing) – in Sotho
Uthando lukaJeso Kristu (The love of Jesus Christ) (Repeat)

(Refrain)

Nothing shall separate us
From the Love of God in Jesus Christ x2
If God be for us, who can be against us?
No one, nothing shall prosper x2

Iwe neni, tinodiwa naShe (You and are loved by the Lord) x2
Iwe neni, tinodiwa naShe (We are both loved by the Lord) x2

Nothing shall separate us
From the Love of God in Jesus Christ (Repeat)

Tinodiwa naMwari isu (We are loved by the Lord) x2
Rudo x? Alukho lunye x2 uthando x2 (Love, nothing can separate from the love)
Thando (Love) x?

Oh there is nothing, oh there is nothing
Like Your Love, Your Love! Your Love!
Nothing shall separate us
From the Love of God – in Jesus Christ.
In Jesus Christ, in Jesus Christ

%d bloggers like this: