(Sung in Zulu)

Aqaqekil’ amaketanga (The chains are loosed)
Ngiphunyukile ogibeni (I escaped from the trap)
Beng’sebukhoneni beNkosi (I arrived in the presence of God)
Yebo, ngithandaza (Yes, because I prayed)

Khon’ izinto ezikhululway’ edolweni
(There are things that can be released while you are on your knees)
Kukhon’ izinto eziqaqekayo emthandazweni
(There are things that can be undone in prayer)
Nami ng’fikengatshela uNkulunkulu konke
(I came before God and told Him everything)
Wangizwa ezulwini (He heard me from heaven)

Refrain:
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)
Sisengashintsha lesosimo (We can change situations) (Repeat)

Sisengashintsha lesosimo (We can change situations)
Ungayek’ kukuthandaza (Do not cease praying)

Advertisement