(Sung in Zulu)

Alikh’ igama emagameni elendlula leligama elithi Jesu Christu (There is no other name but the Name of Jesus Christ)
(Repeat)

Sahlanzwa ngalo leligama ezonweni (We’ve been cleansed of our sins by this Name)
Sothul’imthwalo esindayo ngalelo gama (We’ve been unburdened by this Name)
(Repeat)

Ingakho sisho ngazwi linye sithi lihle (That is why, with one voice we proclaim)
Futh’ alikhe elinyi igame elinje (That there is no other Name)
(Repeat)

Lelo gama liyatholakala kwabalilambele (That Name is available to those who hunger)
Lingumthombo waphakade ongasomi qha (It is a source of everlasting life)
(Repeat)

Ingakho sisho ngazwi linye sithi lihle (That is why we agree that it is good)
Futh’ alikh’ eliny’ igama elinje (And there is no other Name)
(Repeat)

Woza sodumisa (Come, Let us praise)

Simdumise (Praise Him)

Advertisement