(Sung in Zulu)

Refrain:
Konke kuyenzeka! (Everything is possible)
Konke kulungile (All is well)
Konke kuyafezeka! (Everything is achievable)
Ngokukholwa (When you believe/By Faith) (Repeat)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)

(Refrain)

Akekho ofana naye (There is none like Him)
Akekho ofana nawe (There is none like You)
Konke kuyenzeka (All is well)
Futhi kuyafezeka (It is also accomplished)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah!)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)