(Sung in Xhosa – A Hymn)

Hosana enyangweni (Hosanna in the highest)
Ndivuma ngezwi lam’(I proclaim with my voice)
Kunyana kaDavide (To the Son of David)
Ozayo ngenxa yam’(Who has come for me)
Hosana! Undisiza (Hosanna! Save me)
Ebunzimeni bam’ (For I am in distress)
Uyeza akabizwa (My savior responds)
OnguMsindisi wam’ (Even before I call Him)

Ndovatha ezinjani(What will I be wearing)
Wakutyelela kum? (When He comes to Visit?)
Yilungisele Wena (Prepare me)
Yonk’ intliziyo yam’ (Cleanse my heart)
Ndiyinikela kuwe (I surrender to You)
OnguMhlanguli wam’ (My Redeemer)
Ma iqubude kuwe (I bow before You)
Ngenene Nkosi yam’(With a True heart, My Lord)

Ndandikhululwe nguwe(You set me free)
Entolongweni yam’ (From my prison of sin)
Se liqhawulwe nguwe (You broke the chains)
Ikhamandela lam’(That bound me)
Elandincamisayo (Because of this)
Ndalahl’ ubomi bam’ (I surrender my life)
Se undivuyisile (For you have caused a dancing)
Ekulileni kwa (From my mourning)

Elandincamisayo ndalahl’ ubomi bam’ (I have surrendered my life to You)
Se undivuyisile, ekulileni kwa (For you have turned my mourning into dancing)

Advertisement