Hosana Enyangweni (Hosanna in the Highest) Lyrics Sung by Lusanda Spiritual Group

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Hosana enyangweni (Hosanna in the highest)
Ndivuma ngezwi lam’(I proclaim with my voice)
Kunyana kaDavide (To the Son of David)
Ozayo ngenxa yam’(Who has come for me)
Hosana! Undisiza (Hosanna! Save me)
Ebunzimeni bam’ (For I am in distress)
Uyeza akabizwa (My savior responds)
OnguMsindisi wam’ (Even before I call Him)

Ndovatha ezinjani(What will I be wearing)
Wakutyelela kum? (When He comes to Visit?)
Yilungisele Wena (Prepare me)
Yonk’ intliziyo yam’ (Cleanse my heart)
Ndiyinikela kuwe (I surrender to You)
OnguMhlanguli wam’ (My Redeemer)
Ma iqubude kuwe (I bow before You)
Ngenene Nkosi yam’(With a True heart, My Lord)

Ndandikhululwe nguwe(You set me free)
Entolongweni yam’ (From my prison of sin)
Se liqhawulwe nguwe (You broke the chains)
Ikhamandela lam’(That bound me)
Elandincamisayo (Because of this)
Ndalahl’ ubomi bam’ (I surrender my life)
Se undivuyisile (For you have caused a dancing)
Ekulileni kwa (From my mourning)

Elandincamisayo ndalahl’ ubomi bam’ (I have surrendered my life to You)
Se undivuyisile, ekulileni kwa (For you have turned my mourning into dancing)

Ndenzel’ Uncedo (Be My Helper) Hymn 377 Lyrics Sung by Esethu Siwe (Joyous Celebration 25)

2 Comments


(Sung in Zulu – A Hymn)

Hlaha, oh hlala nami! (Abide, oh abide with me)
Litshonil’ ilanga (the sun has set)
Ubu-suku bufikile, Nkosi (the night is here, Lord)
Mandi, mandingasali, ndingenay’ uMncedi (May I not be left alone with no Helper)
Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me) (Repeat)

Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me)

Buya- buyakhawuleza, obo bomi bami (My life is fast moving and approaching the end)
Ndiya, ndiya-siywa zezomhlaba izinto (Earthly things are leaving me)
Ndibona iguquleko, iguquleko zodwa (All I see is changes)
Wen’ ongaguqukiyo hlala nami (You, the Unchanging God, abide with me) (Repeat)

Nd’yenzel’, nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
(Be my Helper and abide with me) (x?)

Yesu Wena unguMhlobo (Jesus You are a friend) Lyrics by Esethu Siwe (Joyous Celebration 23)

2 Comments


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Yesu Wena unguMhlobo (Jesus You are a friend)
Umhlobo womphefumulo (A Soulmate)
Ndiza kuWe undincede (I come to You for help)
Uncede le ntliziyo (Help this heart)
(Repeat)

Yesu! Wena unguMhlobo (Jesus! You are a friend)
Umhlobo womphefumulo (A Soulmate)
(Repeat)

Ndiza kuWe undincede (I come to You for help)
Uncede le ntliziyo (Help this heart)
(Repeat)

Themba limbi andinalo (I have no other hope)
Endingabamba lona (That I can hold on to)
Nqaba yimbi andinayo (I have no other refuge)
Endingangena kuyo (That I can run to)
(Repeat)

Nqaba yimbi andinayo (I have no other refuge)
Endingangena kuyo (That I can run to)
(Repeat)

Aamen, Amen, Amen, Ameni
Aamen, Amen, Amen (Repeat)

Nqaba yimbi andinayo (I have no other refuge)
Endingangena kuyo (That I can run to)
(Repeat)

Umbhedesho (Worship) Lyrics by Joyous Celebration 17 (Liturgy)

37 Comments


(Sung in Xhosa – A Hymn/Methodist Liturgy)

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God)
Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord)
Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you)
OYise ongunaphakade (You’re Everlasting)

Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship you)
KwaneZulu nawo onke amandla akulo (And the earth before your might)
IKherobime neSerafime (The Cherubim and the Seraphim)
Zimana zimemeza kuwe (Always worship you)

Uyingcwele, uyingcwele uyingcwele! (You are holy)
Yehova Thixo wemikhosi (Lord, God almighty)
Izulu lizele kwanomhlaba (The fill the heavens)
Bubukhulu nobugcwalisa bakho (And the earth with your grace)

Amen, Ameni…

Nkosi ndithembe wena (Father my trust is in you)
Mandingaze ndidaniswe (That I may never be disgraced)
(Repeat)

%d bloggers like this: