Hosana Enyangweni (Hosanna in the Highest) Lyrics Sung by Lusanda Spiritual Group

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Hosana enyangweni (Hosanna in the highest)
Ndivuma ngezwi lam’(I proclaim with my voice)
Kunyana kaDavide (To the Son of David)
Ozayo ngenxa yam’(Who has come for me)
Hosana! Undisiza (Hosanna! Save me)
Ebunzimeni bam’ (For I am in distress)
Uyeza akabizwa (My savior responds)
OnguMsindisi wam’ (Even before I call Him)

Ndovatha ezinjani(What will I be wearing)
Wakutyelela kum? (When He comes to Visit?)
Yilungisele Wena (Prepare me)
Yonk’ intliziyo yam’ (Cleanse my heart)
Ndiyinikela kuwe (I surrender to You)
OnguMhlanguli wam’ (My Redeemer)
Ma iqubude kuwe (I bow before You)
Ngenene Nkosi yam’(With a True heart, My Lord)

Ndandikhululwe nguwe(You set me free)
Entolongweni yam’ (From my prison of sin)
Se liqhawulwe nguwe (You broke the chains)
Ikhamandela lam’(That bound me)
Elandincamisayo (Because of this)
Ndalahl’ ubomi bam’ (I surrender my life)
Se undivuyisile (For you have caused a dancing)
Ekulileni kwa (From my mourning)

Elandincamisayo ndalahl’ ubomi bam’ (I have surrendered my life to You)
Se undivuyisile, ekulileni kwa (For you have turned my mourning into dancing)

Izono Zam’ Lyrics by Lusanda Spiritual Group

Leave a comment


(Sung in Xhosa)
Xa ndi wela, uMfula iJordane (Every time I cross the River of Jordan)
Ndazi lahla izono zam (I am cleansed of my sins)

Refrain:
Ndazi lahla izono zam (I am cleansed of my sins) x4

(From the top)

Hmm…

(Refrain)

Ndodana yam edukileyo, (My long lost son)
Buyela kimi ekhaya (Come back home to Me) x4

Ndimile apha, eJordane, (I stand here, at Jordan)
Abanye baya wela (Where others are crossing) x4

Abanye baya ngale, abanye baya ngale (Others come to this place)
Abanye baya wela (Others are crossing) x2

Abanye bemile bazum’ izono zabo (Abanye baya wela)

Ndineke inkosi ndiwel’ imfulishotane (Abanye baya wela)

Ndimile apha…

%d bloggers like this: