Basuka (They Went) Medley Lyrics by Ayanda Ntanzi

1 Comment


(Sung in Zulu)

Song 1: Wena Ungumsizi Wami (You Are My Helper)

Wena Jesu, wena ungumsizi wam’ x2
(Jesus, You are my Helper)

Wangithanda mina moni, wazifela izono zam’ x2
(You loved me a sinner, you died for my sins)

(From the top)

Song 2: UJesu Wabatshela (Jesus Told Them) — A Hymn

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x?
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Ekusho enyukela, phezulu ezulwini
(When he had done this, he ascended to the heavens)

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x2
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Uuuu….

Ekhuso enyukela, Phezulu ezulwini
(When he had done this, he ascended to the heavens)

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x2
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Song 3: Ulungile Wena (You are Good)

Lapha lalai gazi lakhe, ulungile wena
(Here His Blood flowed, You are Good)

Ulungile wena! Ulungile wena! Ulungile wena x2
(You are Good! You are Good! You are Good)

Ng’yaphumelela (I Prosper) Lyrics by Ayanda

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kusukela Ekuqaleni wangazi
(You knew me from the beginning of time)
Kusukela Ekuqaleni wangazi
(You knew me from the beginning of time) (Repeat)

Mihle, mihle, Mihle, Mihle (They are good, they are good)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me) (Repeat)

(Refrain)

Yokungi phumulelisa (You prosper me)
Yokung’ uhlahlamisa (You elevate me)
IImicabango yakho ngami (Your thoughts towards me) (Repeat)

(Refrain)

Yokungi phumulelisa (To prosper me)
Yokunguhlahlamisa (You elevate me)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me)(Repeat)

Ng’yaphumelela, ng’yaphumelela (I prosper, I prosper)
Imicabango yakho ngami (Because of Your thoughts towards me)  (Repeat)

Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention) Lyrics by Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ngicing’ isizathu, sokukukhonza (I’m thinking of a reason to praise You)
Les’esahlula abase mandulo (For the past one divided the ancient)
Sebencabel’ ukukubethela (So much they crucified You)
Bak’phosa emthini wehlazo (They threw you in the tree of shame)

Refrain:
Ngaphandle kokuthi, Wen’ uyiNkosi (Besides, You are the King)
Ngaphandle kokuthi, Wen’ unguMdali (Not to mention, You’re the Creator)
Ngithol’ ukuthi nguw’ isizathu (I find that You are the reason)
Nanoma nje, ngiyaphila (That I now live)

(From the Top)

Mlilo qothulayo, themba labendulo (Consuming Fire, Hope for the ancients)
Sinkwa so kuphila, libo lokuqala (The Bread of life, You were the first)
Kuwe kutholakala amanzi okuphila (In you is the Living Water)
Yingakho manje thina siyaphila (That is why we are now alive)
(Repeat)

(Refrain)

He is Alive Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

He came down, He died
He rose again, He is alive! (Repeat)

Wehla, wafa (He came down, He died)
Wavuka, Uyaphila! (He rose again, He is alive!)
(Repeat)

Sithi Haleluya! (We say Hallelujah!)
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Uyaphila (He is alive) (Repeat)

(From the top)

Ngena (Come In) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Repeat: Ngena, Ngena! (Come in, Come in!)
Ikhon ‘indawo (There is a seat)
Emthimbeni’ omkhulu (In the big bridal party)
Ebukhosini (In the kingdom)
bukaNkulunkulu (of God)

Refrain:
Ngena, ngena! (Come in, Come in!)
Ngena, ngena! Indawo isekhona (Come in, Come in! There is space still)

(From the top)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka (The great feast)
Uhlatshelwe wena (Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Usubuya njena (As a welcoming party)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka(The great feast)
Uhlatshelwe wena(Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Ulendwe wen’ebusuku (Welcome from the darkness)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: