Ng’yaphumelela (I Prosper) Lyrics by Ayanda

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kusukela Ekuqaleni wangazi
(You knew me from the beginning of time)
Kusukela Ekuqaleni wangazi
(You knew me from the beginning of time) (Repeat)

Mihle, mihle, Mihle, Mihle (They are good, they are good)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me) (Repeat)

(Refrain)

Yokungi phumulelisa (You prosper me)
Yokung’ uhlahlamisa (You elevate me)
IImicabango yakho ngami (Your thoughts towards me) (Repeat)

(Refrain)

Yokungi phumulelisa (To prosper me)
Yokunguhlahlamisa (You elevate me)
Imicabango yakho ngami (Your thoughts towards me)(Repeat)

Ng’yaphumelela, ng’yaphumelela (I prosper, I prosper)
Imicabango yakho ngami (Because of Your thoughts towards me)  (Repeat)

Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention) Lyrics by Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Ngicing’ isizathu, sokukukhonza (I’m thinking of a reason to praise You)
Les’esahlula abase mandulo (For the past one divided the ancient)
Sebencabel’ ukukubethela (So much they crucified You)
Bak’phosa emthini wehlazo (They threw you in the tree of shame)

Refrain:
Ngaphandle kokuthi, Wen’ uyiNkosi (Besides, You are the King)
Ngaphandle kokuthi, Wen’ unguMdali (Not to mention, You’re the Creator)
Ngithol’ ukuthi nguw’ isizathu (I find that You are the reason)
Nanoma nje, ngiyaphila (That I now live)

(From the Top)

Mlilo qothulayo, themba labendulo (Consuming Fire, Hope for the ancients)
Sinkwa so kuphila, libo lokuqala (The Bread of life, You were the first)
Kuwe kutholakala amanzi okuphila (In you is the Living Water)
Yingakho manje thina siyaphila (That is why we are now alive)
(Repeat)

(Refrain)

He is Alive Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

He came down, He died
He rose again, He is alive! (Repeat)

Wehla, wafa (He came down, He died)
Wavuka, Uyaphila! (He rose again, He is alive!)
(Repeat)

Sithi Haleluya! (We say Hallelujah!)
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Uyaphila (He is alive) (Repeat)

(From the top)

Ngena (Come In) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Repeat: Ngena, Ngena! (Come in, Come in!)
Ikhon ‘indawo (There is a seat)
Emthimbeni’ omkhulu (In the big bridal party)
Ebukhosini (In the kingdom)
bukaNkulunkulu (of God)

Refrain:
Ngena, ngena! (Come in, Come in!)
Ngena, ngena! Indawo isekhona (Come in, Come in! There is space still)

(From the top)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka (The great feast)
Uhlatshelwe wena (Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Usubuya njena (As a welcoming party)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka(The great feast)
Uhlatshelwe wena(Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Ulendwe wen’ebusuku (Welcome from the darkness)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

(Refrain)

Nasempini (In the Battle/War) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Noma ngihamba, ngihamba (Though I walk, I walk)
Es’godini so’kufa (In the valley of death)
Angiyekwesaba (I shall not Fear)
UJes’uyinqaba yami (For Jesus is my fotress)
(Repeat)

Refrain:
Nas’empini uyisihlangu sami (He is my Shield in battle/war)
Ungumpheme wokuphephela (You are the tower where I seek refuge)
(Repeat)

Jesu dwala lami (Jesus is my everlasting Rock)
Lona laphakhade mina (I will run to You forever)
Mangicashe njalo kuwena (I will hide in You forever)
(Repeat)

(Refrain)

Ungumpheme wokuphephela (You are the tower where I seek refuge)
(Repeat)
Mthunzi wami (My shade)
Ungumthunzi wokuphumula (You are my shade, a resting place)
(Repeat)

(Refrain)

%d bloggers like this: