Ngomthandazo (Through Prayer) Lyrics Sung by Nqubeko Mbatha

Leave a comment


Angisoze ngakhathazeka (I will never be weary)
(Mina) Ngoziphilela ngomthandazo (I live my life through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (Through all my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)

Ka Ma Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Song 1: Lapho izivunguvungu

Lapho izivunguvungu (When the storms)
Zifis’ impilo yami (Threaten my life)
Nobubi budlangile (And challenges overwhelm me)
Umlingi esenqoba (The evil one seems to be winning)

Refrain:
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord) (Repeat)

Song 2: Mangisondele Nkosi

(Baba) Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)
Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Noma ngiqhutshwa (Though troubles)
Zinhlupheko Nkosi (Follow me)
Ngiyasondela Nkosi (I’m getting nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Njalo ngovuma (I’ll always agree)
Ngiphinde ngithi nje (And again say)
Ungisondeze Nkosi (Bring me near to You God)
Kuwe manje (To Thee/me)

Kuyizithunywa (All of these is sent)
Zokungisiza nje (To help me)
Ngiyasondela Nkosi (Get nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Song 3: Mina ngingumntwana

Mina ngingumntwana (I may be a child)
Kodwa sengizwile (But I have heard)
Ngaye uJehova (About Jehovah)
Yena osenzileyo (Our Creator)

Futhi ngitsheliwe (And I’ve been told)
Ngabafundisayo (By the Teachers/Preachers)
NgoMsindisi wethu (About our Savior)
Yen’ owasifelayo (The one who died for us)

Nkosi ngibusise (Lord bless me)
Ngobusiso lwakho (With Your blessings)
Ngihambise kahle (Help me walk upright)
Endleleni yami (On my journey) (Repeat)

Indumiso Yami (My Praise) Hymn Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Nkulunkulu uthando Lwakho (God, your love)
Kithin’ abantu lukhulu (For us, [your] people, is great)
Wanikela ngendodana (You gave up your Son)
Hallelujah siyabonga (Hallelujah, we give thanks)

Sesibonga umusa Wakho (Thank you for Your Grace)
Nokusigcin’ othandweni (You keep us in Your Love)
‘kube Wena wawungenathi (If You were not with us)
Ngabe safel’ endleleni (We would have perished on the way)

Sangena la okuthiwa (We entered where it is said)
Ongene khon’ akaphumi (“Who enters here will not leave,”)
Saphuma la okuthiwa (We exited where it is said)
Akuphunywa akuphunywa (“There is no way out”)

Alikho igama elimnandi (There is no other good name but)
Igama Lakho, igama Lakho (Your Name, Your Name)
Ngizolibonga, ngizolibonga (We give thanks, we give thanks)
Ngizolibonga, elakho igama (We give thanks, for Your Name)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu (No other name but Jesus)
Igama elihle (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa (It makes me sing and say I’m satisfied)

Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace) (Repeat)

Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)

Sewakhile (He is Built) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)
Hlengiwe Mhlaba’s Version

Sewakhile enhlizweni, umhlobo wam’
(He is built in my heart, my Friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam’
(He is greatest among my relatives, my Friend)

Ngoba nguye owangimela
(For He’s the one who stood up for me)
Langi lahlwe okwempela
(When I was forsaken by all others)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’
(With love he died for me, my Friend) (Repeat)

Uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam’
(He carries my burdens, my Friend)
Uthi wongi thwala nam’, umhlobo wam’
(He promises to carry me as well, my friend)

Wayehlatshwa njengemvana
(He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umtwana
(To make me his own child)
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know, my Friend) (Repeat)

Yek’ inhlanhla yokwazan, nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know my Friend) (Repeat)

Ngena (Come In) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Repeat: Ngena, Ngena! (Come in, Come in!)
Ikhon ‘indawo (There is a seat)
Emthimbeni’ omkhulu (In the big bridal party)
Ebukhosini (In the kingdom)
bukaNkulunkulu (of God)

Refrain:
Ngena, ngena! (Come in, Come in!)
Ngena, ngena! Indawo isekhona (Come in, Come in! There is space still)

(From the top)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka (The great feast)
Uhlatshelwe wena (Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Usubuya njena (As a welcoming party)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Lomkhos’ ongaka(The great feast)
Uhlatshelwe wena(Is prepared for you)
Wen’owabhunguka (That have wandered away)
Ulendwe wen’ebusuku (Welcome from the darkness)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Ngena, Ngena (Come in, Come in!)
Namp’ abasezulwini (The heavenly beaings)
Bekubhekile (Watch and wait)
Besinga, yebo (Yes for you)
Nampo bayageba (To give you a bow)

(Refrain)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

Repeat: Maye, maye! (Oh no, oh no!)
Maye kuOsadelayo (Thos who delay)
Maye uzokhala (Oh they shall cry)
“Usivulele, Nkosi!” (“Let us in, Lord”)
iNKosi Iyakwala (The Lord will refuse)

Maye maye, maye, maye (Oh no, oh no!)
Indawo ayisekho (There’s no more room)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: