Nyange Lemihla (Ancient of Days) by Betusile Mcinga

3 Comments


(Sung in Xhosa)

Nyange lemihla (Ancient of days)
Liwa laphakade (Rock of ages)
Maxhoba ayakhawuleza (Quick to the plunder, Swift to the spoil)
Langa lokulunga (Light of Righteousness)
(Repeat)

Ulinyange lemihla x2 (You are the Ancient of Days)
UMdala wezintsuku(The Ancient of Days)

Ulinyange lemihla (You are the Ancient of Days)
UnguKumkani empilweni zethu ( You reign over our lives)
Wena Jehov’ ungcwele (You Lord are Holy)
Langa lokulunga (Light of Righteousness)

Sithi Ngqongqoshe, Kumkani (We ask You to minister to us, our King)
Maxhob’ ayakhawuleza (Quick to the plunder, Swift to the spoil)
Sith’ ungcwele Sonini-nanini (We say You are Holy (?)-forever)
Ufanelwe kukubongwa (You deserve our thanks)
(Repeat)

(Refrain)

Wen’ ungcwele Jehova (You Lord are Holy)
ulinyange lemihla (You are the Ancient of Days)
Uyindoda yabahlolokazi (You are the husband to the widows)
Bayethe Ngonyama (We salute the Lion)

Siyakhahlela kuwe Jehova (We say there is none like you Lord)
Ungcwele Simakade (You are Holy Almighty)
Ufanelwe ludumo lonke (You deserve all the Glory)
Ufanelwe kukubongwa naziingelsi (You deserve praise from the Angels)

Sithi wen’ ungcwele Jehova (We say You are Holy Lord)
Uyindoda yabahlolokazi (You are the husband to the widows)
Ungutata kwiinkedama (You are father to the orphans)
Ulilanga lokulunga (You are the Light of Righteousness)

Ungcwele Simakade! (You are Holy)
Ungcwele Jehova (You are Holy Jehovah)
Ungcwele Hlathi lethu (You are Holy our refuge )
Ungcwele baba wethu (Our Father You are Holy)

Siyakhahlela kuwe Jehova(We say there is none like You Lord)
Siyakhahlela kuwe Ngangalala (We say there is none like You Great One)
Syakhahlela kuwe Simakade (We say there is none like you Almighty)
Sithi wen’ ungcwele, Sithi Bayethe (We say You are Holy, we salute you)
Sithi Bayethe! Sithi Bayethe! (We say Hail/Salute!)

Nyange lemihla x2 (Ancient of Days)
Ulilanga lokulunga (You are the Light of Righteousness)

Sithi Bayethe x2 (We salute)
Eh! Nkosi yam! Sith Bayethe (Oh my Lord, We salute You)
Sithi Bayethe Jehova (We salute the Lord)

Nyange lemihla x2 (Ancient of Days)
Wena Jehov’ ungcwele (You Lord are Holy)
Bayethe Ngangalala (Salute the Great One)

Zundithwale (Carry Me) Lyrics by Bethucile Mcinga

2 Comments


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of love) x2

Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)
Nkosi Yesu ndiphuthume (Lord Jesus take charge) x2

Izixhobo zam’ ziwile (All my weapons)
Zithathiwe nguSathane (Are now possessed by Satan) x2

Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water) x2

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

%d bloggers like this: