Esphambanweni (At the Cross) Lyrics by Kelly Khumalo ft Hlengiwe Mhlaba

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wabethelwa ngenxa yami (You were crucified because of me)
Es’phambanweni se hlazo (On that cross of shame)
Yingakho ngikudumisa (This is why I praise You)
Ngithi “uphakeme” (Saying “You are the Most High”) (Repeat)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Wena Jehova awungiyeki (Lord, You do not leave me)
Ngob’ uyakhathazeka (You worry for me)
Nginawe angisoze ngadangala (In You I will never be ashamed)
Phel’ awufunani awafunani (After all You are not similar to)
Nabantu (Similar to man)

Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yokudumisa, oh Haleluya! (Of praise to You, oh Hallelujah!)

(Refrain)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Esiphambanweni (Near the Cross) Sung by Ntokozo Mbambo (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Languages: Zulu, English – A Hymn)

Eduze nesiphambano (Near the Cross)
Kunomthomb’ omuhle (There’s a precious fountain)
Amanzi okwelapha (A healing stream)
Evela ku Jesu (From Jesus)

Esiphambanweni (On the Cross)
Ngodumisa mina (Be my glory forever)
Lapho umoya wami (That is where my heart)
Wophumula khona (Shall find rest)

Eduze nes’phambano (Near the Cross)
Ngihlale newundlu (I will live with the Lamb)
Ngisize nsuku zonke (Help me day by day)
Ngilalel’ ithunzi (Cover me with Your shadow)

(Refrain)

Jesus keep me near the cross
There’s a greater answer
Free for everyone
There’s a healing to reap
That is Glory on Calvary’s x3
On Calvary’s Mountain

In the Cross, in the cross
Be my glory ever
Till my righteous soul shall find
Resting on the river (Repeat)

Ngophumula, ngophumula (I will rest, I will find rest)
Esiphambanweni (Near the Cross)
Ngophumula, ngophumula (I will rest, I will find rest)
Esiphambanweni (Near the Cross) (Repeat)

Based on the original hymn “Near the Cross” by Frances Crosby (1869)

%d bloggers like this: