Advertisements

Umoya Kulendawo (Holy Spirit Is In This Place) Lyrics by Thobeka Mahlangu and Joyous Celebration Choir 22

3 Comments
(Sung in Zulu)

Ukungena kwami (My coming in)
Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Kunjani weBangcwele (Who is the Holy one)
Laph’ omunye efakaza? (that everyone talk about?)
Omunye uyaqiniswa (The Mighty One)
Kuvuswe nokholo lwakhe (Who awakens and renews our faith)

Kanti kunjani weBangcwele (And who is the Holy one)
Laph’ omunye eshumayela? (That everything preaches?)
Isoni siyabuyiswa (The One who forgives the sinner)
Sithokoze nabangcwele (And rejoices with the saints)

Izilimi kuyahunyuswa (Tongues are translated)
Siyathola nemfihlakalo (Secrets are revealed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Amadimoni ayabaleka (And demons are fleeing)
Kuyaphiliswa nezinhlungu (And my pain is healed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of the Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Inkinga ziyoshabalala (My trials shall pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be healed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place)

Uuuuu…..

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be uprooted)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat x4)

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (And my pain will removed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Advertisements

Ngobekezela (I Will Endure) Lyrics by Puleng March and Joyous Celebration 19

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey)
Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly)
Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins)
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere, Jesus I will persevere)
(Repeat)

Injongo yami ukuyihamba, lendlela (My purpose is to walk, this path)
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami (With You Lord, my Savior)
(Repeat)

Refrain:
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
(I’ll persevere, Jesus I will persevere) (Repeat)

Ngizohlala, ngus’makade (I will dwell in the ancient one)
Ibambelele (I will Hold on)
I/Ngo/Uthembekhile (I will be faithful) x3
Akaso… (?)
He will never leave you, nor forsake you
Your hands are prayed over
Your freedoms, your battles

Noma kwenyuka, Bambelela (Even if it gets tough, Hold on!)
Noma kwehlela, Qinisela (Even if when falling, Endure!)
Zehl’ iinyembezii, Bambelela (Do not cry, Hold on!)
Ungalahl’ ithemba x2 (Do not lose your faith) x2
Noma kunzima, Bambelela (Even if gets hard, Hold on!)
Sebekulahle bonke, Qinisela! (Though everyone has left, hold on!)
Sebekuyekile, Bambelela! (They’ve deserted you, hold on!)
Ungalahl’ ithemba (Do not lose faith)

(Refrain)

Bekezela ukuyekile (Endure, do not give up)
Wethembekhile (He is faithful)
Yeye akuyekele (He forgives)
His promises, are yes and amen x2
Akaphoxi (He does not embarrass)
Akayegi (He does not stop/ give up)
Akahleki (He does not laugh at us) x3
Wethembekile (He is faithful) x3
Unguthando unamandla (His love is powerful)

(Refrain)

Let Not Your Heart by Joyous Celebration 5

Leave a comment


(A Hymn)

Let not your heart be troubled
You believe in God, and in me
In my Father’s House are many, mansions
I’ll go and prepare a place for you
(Repeat)

Refrain:
The Lord is coming, are you ready?
The Lord is coming, are you ready?
Would your heart be right, if He came tonight?
The Lord is coming, are you ready?
The Lord is coming, are you ready?

Why will you wait my brother?
Promises of God, all are true
Jesus bought your life, on Calvary’s mountain
And soon will be coming back for you

(Refrain)

Hakuna zvinorema (Nothing is Impossible) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (JC19)

9 Comments


(Sung in Shona, and a verse in Zulu)

Refrain: Hakuna zvinorema (Nothing is impossible) x4

KunaBaba hakuna, kunaMwari hakuna (With my Father/God)
kunaDaddy hakuna, KunaMdhara hakuna (With my Dad/Lord)
kunaDaddy hakuna, kunaBaba hakuna (With my Dad/Father)
Nyengetera wo, Nyengetera wo (Simply pray/ask) x2

Vanomirima Jehova (Those that wait upon the Lord)
Vachapihwa simba tsva (Shall renew their strength) x2
Vachamhanyamhanya vasinganeti (They will run and not tire)
Vachaphihwa simba tva (They shall renew their strength) x2
(Repeat)

Ndouya ikoko, ikoko Baba (I come before You, Before you Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2
Kwamuri baba, ikoko Baba (To Your Presence, Before You Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2

Simudzira maoko kunaJesu (Raise your hands for Jesus), eeeh eeeh x2
Uchidai so (Like this), eeeh eeeh x2
(Repeat)

Hosanna hosanna, Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah) x2
Tichitenderera pachigaro chamambo (As we surround the throne of God)
Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

-Sung in Zulu
Sohlabelel’uhosanna (We shall sing Hosannah)
Sijekeleze, sizungeze isihlalo sobukhosi (As we surround the throne of God)
Sohlabelel’uHosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

Ngingowakho (I’m Yours) by Ayanda Shange (Joyous Celebration 19)

3 Comments(Sung in Zulu)

Wo wo, wo wo

Ngingowakho Jesu wami, Ngingowakho njalo (I’m yours my Jesus, yours forever)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Repeat

Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
(Repeat)

Anginakho ukuyinik’omunye inhliziyo yam’ yeyakho
(I do not have anything to give, my heart is yours)
Yeyakho Jesu wami , yeyakho nkosi yami Baba, kuze kube nini
(It is yours my Jesus, yours my Lord, for all time (?))
Anginakho, anginakho, anginakho ukuyinik’ omunye
(I have nothing, to give to You)
Yeyakho Jesu wami Baba, yeyakho nkosi yami Baba
(Yours my Jesus, yours my Lord)

Refrain:
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
Repeat

Wo wo, wo wo

(Refrain)

Ngibe yisithandwa sakho, manje naphakade x4
(Lover of my heart, now and forever)

(Refrain)

Say More Jesus Lyrics by Brenda Mtambo (Joyous Celebration 14)

5 Comments


let me be able to hear you Lord
Let my heart be not troubled O Lord
Free my mind from all distractions O Lord
Let me be able to hear you more (repeat)

Chorus:
I’m waiting to hear you more
I’m waiting to hear from you
I’m willing to do your will
I’m ready to do as you say (repeat)

God teach me your ways
Let me walk in obedience
Let my heart be like yours
Loving, forgiving and merciful

(Chorus)

Say more Jesus, say more
Say more Jesus, say more (Repeat)

Abazohamba (Moving Forward) by Jabu Hlongwane (Joyous Celebration)

4 Comments


(Sung in Zulu)

Verse 1:
Shumayel’ ivangeli, elizohamba (We are preaching the gospel, that is moving)
Ivangeli elizohamba, Ivangeli elizohamba, libheke phambili
(The gospel that is moving forward)
(Repeat)

Chorus:
Sithi wowo wowo wo (Say wowo wowo wo)
(Repeat)

Repeat Verse 1 + Chorus

Verse 2: (women)
Aw’ziph’izintombi, ezizohamba (Where are the women, that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba, zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Akhe sibon’izintombi, ezizohamba, (Let us see the women that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Izintombi zenze nje (wo wo wo) (and the women would dance like this)
(Repeat)

Verse 3: (men)
Akhe s’bon’ izinsizwa, ezizohamba (Where are the men, that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba, zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Aw’ ziph’izinsizwa, ezizohamba (Let us see the men, that are moving)
Ezinamandla, ezizohamba, Ezinqobile, ezizohamba, zibheke phambili
(powerful men, victorious men, that are moving, moving forward)
Izinsizwa zenze nje (and the men would dance like this)

Izinsizwa ezinamandla, Ezimnqobil’ uSathane, Sezihamba nesibindi
(Strong men, that have defeated Satan, that are not afraid)

Verse 4:(mothers)
Khe s’bon’ abo mama, abazohamba (Let’s see the mothers, that are moving)
Abo mama abazohamba, Abazohamba noJesu, Abazohamba babheke phambili
(Mothers that move, that move to Jesus, moving forward)
Asibonen’abomama, abazohamba (Mothers raise up your hands)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, babheke phambili
(that are moving, moving forward)
Abomama benze nje (and the mothers dance like this)

Abomama abathandazayo, abahlal’edolweni, abangakhulum’izindaba
(Praying mothers, that kneel, that do not gossip)

Verse 5: (fathers)
Akhe s’bonen’abobaba, abazohamba (Let us see the fathers, that are moving)
Abanamandla, abazohamba Abanamandla, abazohamba, babheke phambili
(Strong fathers that are moving, moving forward)
Asibon’ izandla zabobaba, abazohamba (fathers, raise up your hands)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, babheke phambili
(that are moving, moving forward)
Abo baba benze nje (and the fathers dance like this)

Abobab’ abondl’imizi yabo, Abavikel’ izingane zabo, Abavikel’amakhosikazi abo
(Fathers that support their families, that protect their children and wives)
Abobaba bathand’ uNkulunkulu, Abamnqobil’ uSathane, Abangamesab’ uSathane
(Fathers that love the Lord, that have defeated Satan, that are not afraid of Satan)

Verse 6: (brothers)
W’ baph’ abazalwane, abazohamba (Where are our brothers, that are moving)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Babheke phambili
(That are moving, moving forward)
Ibandla likaJesu, abazohamba (Church of Jesus, that is moving )
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Babheke phambili
(That are moving, moving forward)
Abazalwane bathi ke bona (and the brothers do like this)

Abazalwane, Abamnqobil’uSathane, Abangesabi
(Brothers, you who have defeated Satan, Stand firm)
Ungasali, Ngob’uyakubon’ uSathane, sukuma nawe wenze njena
(Do not be left out, because Satan is watching you, so stand up and dance like this)

Verse 7: (end)
Simemezel’ukuphila, okuphakade (We’re shouting, live eternally)
Okuphakade, okuphakade, Okuphakade, okuphakade
(eternally, eternally, eternally, eternally)
(Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: