Moya Wami (My Spirit) Lyrics by Lebo Sekgobela

3 Comments


(Sung in Zulu)

Hlazi intliziyo yami, Jesu (Cleanse my heart, Jesus!) x4
Iguqulw’intando yami (Change my will)
Mayiveliswe nayeyakho (To be like Yours)
Hlazi intliziyo yami wena Jesu (Cleanse my heart Jesus)
Moya Wami uyakulangazelela (My Spirit longs for You)
Ufuna wena (It needs You)
Moya wam’ uyakulangazelela (My soul longs for You)
Hay’ wena Simakade (Ancient of Days)

Moya Wam’ uyakulangazelela (My Spirit longs for You)
Ufuna wena (It needs You)
Moya wam’ uyakulangazelela (My soul longs for You)
Simakade (Ancient of Days) (Repeat)

Moya Wami (My Soul) Lyrics by Patrick Duncan

1 Comment


(in Zulu)
Moya wam’ uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo
Moya wam’ uthi yebo, uthi yebo, Nkosi yam

(in Afrikaans)
My siel se ja, se ja, se ja
My siel se ja, se ja, Heer ja

(in English)
My soul says yes, says yes, say yes
My soul say yes, say yes, Lord yes.

(Repeat in Zulu, Afrikaans, English…)

Moya Wami (My Soul) by Rebecca Malope

42 Comments


(Sung in Zulu)

Chorus:

Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
(My soul, my soul, listen to Jesus alone)x4

Hlala nay’iNkosi, yokosiza (stay with the Lord, He will help you)
Kuzozonk’inkinga ohlangabezana nazo (Through all the difficulties that you’ll encounter)
Mina ngiyazi, yebo mina ngiyazi (I know, yes I know)
Sekuze kwabalapha unguy’umholi wami (To this very moment, He is still my guide)
uKhuseleko lwami lusezandleni zakhe (My safety is in his hands)
uHlale kunyenami kuzozonk’indawo (He is always with me wherever I go)
Nomangiphina yebo, nomangiphina (Wherever I am, yes wherever I am)
Ngasosonk’iskhathi ngohlala ngithandaza. (I will continue praying all the time)

(Chorus)

Vuya moya wami, ngob’unomsindisi (Rejoice my soul, because you have a savior)
Abukh’ubumzima ongeke ubufeze (There is no difficulty that u cannot overcome)
Ekuhambeni nase kuphumuleni (In walking and resting)
uY’iNkosi yamakhosi, lizwe malimdumise(Your are the King of kings, let the nation praise Him)
Kuyothi kufik’ixesha, ixesha lokuza kwakhe (When the time of his arrival comes)
Obengilindile, nesibane sami (I will be waiting with my burning lamp)
Ngoba ukholo lwami lobe lufezekile,(Because my faith would be realized)
ngayo leyomini yokufika kwakhe ( on the day He arrives)

(Chorus)

%d bloggers like this: