Yingakho Ngicula (The Reason) Medley Lyrics by Sfiso Ncwane Sung by Dumi Mkokstad (Spirit of Praise 7)

1 Comment


(Sung in Zulu – A Medley)

Wangithand’ uJesu (Jesus loved me)
Wangiphakamisa (He lifted me)
Wangibhek’ endaweni (He placed me)
Ephakeme (On Higher ground)
Yingakho ngicula ( That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me )
(Repeat)

Yingakho ngicula (That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me)(Repeat)

Jesu wangifela (Jesus died for me )
Ngiyakholwa (I believe)
Wamafukha, unguzini khulue (He arose, that I may freed)

Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda! (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, wangifela (I love You, You died for me)
Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, noma wangifela (I love You, for You died for me) (Repeat)

Baba siyabonga (Father, We thank You)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Oh uthando lwakho (For Your Love) (Repeat)

Baba wanikela (Father You gave away)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
NgeNdodana yakho (Your Son) (Repeat)

Ngipholise (Heal Me) Lyrics by S’fiso Ncwane

2 Comments


(Sung in Zulu)

Nkosi ngilimele, Ngipholise (Lord I am hurt, heal me)

Refrain:
Ngipholise, Ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Baba ngidinga wen’uzongpholisa (Father I need You to heal me)
Oh ngilimele enhliziyweni (My heart is wounded/broken)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ubuhlungu obungaka, ngipholise (I’m in so much pain, heal me)
Ngipholise, ngipholise lamanxeba (Heal me, heal me, Heal my wounds)

Noma kubuhlungu nkosi yami (Even if it hurts, my Lord)
Inhliziyo yam’ iyaqaqamba (My heart aches constantly)
Ngiph’ isibindi Baba (wam’) (Give me strength father)
Ukuthi ng’kwazi ukuthethelela (So I can be able to forgive)
(Repeat)

Jehova Elohim, Jehova Shalom
Mpholisi wamanxeba (The Healer of wounds)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Wena wedwa ulithemba lami (You are my only hope)
Uzongisul’ izinyembezi (You will wipe away my tears)
ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

Jehova we’ntandane, ngikhala kuwe (God of orphans, I cry unto you)
Ngikhala kuwe (I cry unto you) x2
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Baba ngipholise, ngilimele bo (Heal me lord, I am hurt)
Ngilinyazwe ngabantu, ebengibathembile (I’ve been hurt by those I trust)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by those I trust)
Bangihlukumezile, Baba ngipholise (They abused me, Father heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ngilimazwe ngabantu engibathandayo (I’ve been hurt by those I love)

(Refrain)

Woza uzongipholisa nkosi (Come and heal me)
Ngipholise, ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise, Ngipholise la manxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by Those I trust)

(Refrain)

Phakama Nkosi (Arise King) Lyrics by Sfiso

10 Comments(Sung in Zulu)
[Same song by Zaza and Benjamin Dube]

Refrain:
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele umhlaba wonke (And reign over all)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Phakama empilweni zetu Baba (Arise in our lives Father)
Phakam’ isa umusa wako (Arise in your mercy)
Nasemzini yetu Baba (Over our families Father)
Sithi phakamis’ uthando lwako Baba (We say arise in your love Father)
Umhlaba wonke (Reign over all)
Sithi uwengamele wonkumhlaba (We say reign over the earth)

(Refrain)

%d bloggers like this: