Uzugcin’impilo Yam’ (You Preserve My Life) Lyrics Sung by Bucy Radebe

2 Comments


(Sung in Zulu – A Hymn)

Oh Bawo, ngiyacela (Oh Father)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul)

Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Almighty, You preserve my health)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat) .

Refrain:
Ngoba, na ndohamba (And I will walk)
Ngizohamba ndijonge kuwe (I will walk looking to You)
Ngamaxesha onke (At all times) (Repeat)

Tji lo lo lo lo..
Tiwowo wowo wowo …

(Repeat)

Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Almighty, You preserve my health)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat)

(Refrain)

Advertisement

Impilo Yami (My Life) Lyrics Sung by Simunye Male Chorus

Leave a comment


(Bucy Radebe’s Version)

(Sung in Zulu – A Hymn)

Somandla/Bawo wam’/ Nkosi Yami (Almighty/My Father/My Lord)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uth/Us’ uphinde ukhusele umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat)

Ngoba mina/thina, Ngizo/sizohamba (As for me/us, I/We will walk)
Ngi/sizohamba ngi/sijonge kuwe (I/We will walk looking to You)
Ngamaxesha onke (All the time) (Repeat)

(From the Top)

Ti mo mo…

(Refrain)

Ndohamba (I’ll Walk) Lyrics by Papane

6 Comments


(Sung in Xhosa)

Uzugcin’impilo yam’(You preserve my health)
Phind’uzugcin’ubomi bam’ (You protect my life)
Wena kampil’ yempilo yam’ (You are my breath of life)
Uzugcin’ubomi bam’ (You are my hiding place)

Refrain:
Mina ndohamba ndijonge kuwe (I’ll I will walk looking up to you)
Ngamaxesha onke (All the time)

%d bloggers like this: