(Sung in Zulu)

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey)
Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly)
Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins)
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere, Jesus I will persevere)
(Repeat)

Injongo yami ukuyihamba, lendlela (My purpose is to walk, this path)
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami (With You Lord, my Savior)
(Repeat)

Refrain:
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
(I’ll persevere, Jesus I will persevere) (Repeat)

Ngizohlala, ngus’makade (I will dwell in the ancient one)
Ibambelele (I will Hold on)
I/Ngo/Uthembekhile (I will be faithful) x3
Akaso… (?)
He will never leave you, nor forsake you
Your hands are prayed over
Your freedoms, your battles

Noma kwenyuka, Bambelela (Even if it gets tough, Hold on!)
Noma kwehlela, Qinisela (Even if when falling, Endure!)
Zehl’ iinyembezii, Bambelela (Do not cry, Hold on!)
Ungalahl’ ithemba x2 (Do not lose your faith) x2
Noma kunzima, Bambelela (Even if gets hard, Hold on!)
Sebekulahle bonke, Qinisela! (Though everyone has left, hold on!)
Sebekuyekile, Bambelela! (They’ve deserted you, hold on!)
Ungalahl’ ithemba (Do not lose faith)

(Refrain)

Bekezela ukuyekile (Endure, do not give up)
Wethembekhile (He is faithful)
Yeye akuyekele (He forgives)
His promises, are yes and amen x2
Akaphoxi (He does not embarrass)
Akayegi (He does not stop/ give up)
Akahleki (He does not laugh at us) x3
Wethembekile (He is faithful) x3
Unguthando unamandla (His love is powerful)

(Refrain)

Advertisements