God Sorg Vir Jou (God Cares for You) Lyrics by Puleng March (Joyous Celebration 21)

Leave a comment


(Languages: Afrikaans, English)

Refrain:
God sorg vir die mossies (God cares for the sparrows)
God sorg vir die diere (He cared for the animals)
God sorg vir die plante (He cares for the plant)
God sal sorg vir jou (He shall surely care for you) (Repeat)

Is jy dalk bekommerd (Why are you worried)
Oor die dag van more (About today or tomorrow)
God sorg vir die planted (God take cares of the plants)
God sal sorg vir jou (God shall surely care for you) (Repeat)

(Refrain)

God cares for the sparrows
He cares for the animals
He cares for the plant
He shall surely care for you (Repeat)

(Refrain)

Hallelujah, Hallelujah
Praise the Lord
Hallelujah (Repeat)

Ke Laolwa Ke Moya (I am Led by the Spirit) Lyrics by Puleng March (Joyous Celebration 22)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Refrain:
Ke laolwa ke moya (I am led by the Holy Spirit)
Ke tsamaiswa ke moya (I walk by the Spirit)
Ga ke’iketse (It is not by my strength)
Ga ke hlanye (I have not lost my mind)
Kelaulwa ke moya (I am Led By The Spirit) (Repeat)

Ke Moya Nnete (He is the Spirit of Truth)
Ke Moya Maatla (He is the Spirit of Power)
Wa ntaela (He teaches me)
Wa mphodisa (He heals Me)
Ke Moya Jeso (He is Spirit, Jesus) (Repeat)

(From the top)

Wa ntaela (He teaches me)
Wa mphodisa (He heals Me)
Ke Moya Jeso (He is Spirit, Jesus) (Repeat)

Ngobekezela (I Will Endure) Lyrics by Puleng March and Joyous Celebration 19

1 Comment


(Sung in Zulu)

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey)
Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly)
Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins)
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere, Jesus I will persevere)
(Repeat)

Injongo yami ukuyihamba, lendlela (My purpose is to walk, this path)
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami (With You Lord, my Savior)
(Repeat)

Refrain:
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
(I’ll persevere, Jesus I will persevere) (Repeat)

Ngizohlala, ngus’makade (I will dwell in the ancient one)
Ibambelele (I will Hold on)
I/Ngo/Uthembekhile (I will be faithful) x3
Akaso… (?)
He will never leave you, nor forsake you
Your hands are prayed over
Your freedoms, your battles

Noma kwenyuka, Bambelela (Even if it gets tough, Hold on!)
Noma kwehlela, Qinisela (Even if when falling, Endure!)
Zehl’ iinyembezii, Bambelela (Do not cry, Hold on!)
Ungalahl’ ithemba x2 (Do not lose your faith) x2
Noma kunzima, Bambelela (Even if gets hard, Hold on!)
Sebekulahle bonke, Qinisela! (Though everyone has left, hold on!)
Sebekuyekile, Bambelela! (They’ve deserted you, hold on!)
Ungalahl’ ithemba (Do not lose faith)

(Refrain)

Bekezela ukuyekile (Endure, do not give up)
Wethembekhile (He is faithful)
Yeye akuyekele (He forgives)
His promises, are yes and amen x2
Akaphoxi (He does not embarrass)
Akayegi (He does not stop/ give up)
Akahleki (He does not laugh at us) x3
Wethembekile (He is faithful) x3
Unguthando unamandla (His love is powerful)

(Refrain)

Kuligugu kimi (Precious to Me) Lyrics by Nhlanhla Zofo & Puleng March (Joyous Celebration 18)

11 CommentsPurchase Album “One Purpose”

(Sung in Zulu)

Kuligugu kimina njalo (It is continually precious to me )
Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo (In knowing that I have a friend)
Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima (Who’ll abide with me through hard times)
Ohlal’ ekhona uma ngimdinga ngempela (Who is there when I’m in need)

Refrain:
Umhlobo onguJesu (My friend is Jesus)
Umhlobo onguJesu (My friend is Jesus)

(From the top)

Jesu ungumhlobo wangempela  (Jesus, truly You are my Friend)
Lapho abantu bengijikela (When people turn against me)
Izivunguvungu zizinthlangothi zonke (And trouble overwhelms me)
Lapho izitha zibhodla okwengenyama (When my enemies roar like the lion)
Ziqond’ ukungigwinya (threatening to swallow me)

Uthembisile Jesu (Jesus, You promised)
Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

(Refrain)

Uphi umhlobo onjengaye? (Which other friend is like Him?)
Akajiki uhlal’ ekhona (He is always present)
Uthembekile unothando lwaphakade (I trust His everlasting love)
Thando lwakhe lujulile lubanzi (His love that is deep and wide)

Uthembisile Jesu (Jesus, You promised)
Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

(Refrain)

Uyohlal’ unami njalo nje (That you’ll be with me forever) (Repeat)

%d bloggers like this: