(Sung in Zulu)

Kungaba ntoni manje (What is it that)
Ezongibamba la? (Can stand on my way?)
Ngifuna inhliziyo (For I search for a heart)
Emhlophe ithe qhwa (That is as white as snow)
Ngokuba kungengene (Because it is forbidden)
Ekhaya leliya (In that Home)
Into engcolileyo, ‘Na yodwa (To have anything unclean/impure) (Repeat)

 

Sengiyacela Nkosi (I humbly ask the Lord)
‘kuba ngiphiwe ke (That You should grant me)
Amandl’ engiwadingayo (The Power that I need)
‘kuba ngifike le (To arrive at my destination)
Ngokuba izilingo (For the trials)
Zingihaqile ke (Have surrounded me)
Ngiyokuhluleka uma (And I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Into engcolileyo, (Yona) ‘Na yodwa
(You cannot have anything unclean/impure))(Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Advertisement