Emaphakadeni (Until the End of Time) Lyrics by Sbu Noah (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)

Makadunyiswe! (Praise be unto Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until then end of time)
Akathethi manga (For He never lies) (Repeat)

Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)

Ufanelwe, ukudunyiswa (He is worthy, of praise)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Wanqob’ ukufa (For He conquered death)

Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)

Ukumdumisa! (He awaits us in heaven)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Emazulwini (In heaven) (Repeat)

Aw wo wo wo wowo wo
Wowo wo wo wo wowo wo…

Makadunyiswe! (Praise Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Akathethi manga (He never lies) (Repeat)

Aw wo wo wo wowo wo
Wowo wo wo wo wowo wo…

Makadunyiswe! (Praise Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Akathethi manga (He never lies) (Repeat)

Linamandla (Powerful) Lyrics by Mbali (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ngegama lakho siyaphiliswa (Through Your Name, we are healed)
Ngegama lakho siyanqoba (Through Your Name we overcome)
Yilo lodw’ elinamandla (You are the Mighty One)
Igama lakho, Jesu (Your Name is Jesus) (Repeat)

Refrain:
Linamandl’ leligama (There is Power in the Name)
Liqashul’ izibopho (To breaks every chain)
Izimo zonke ziyakhothama (Everything situation bows down)
Ngegama lakho Jesu (At the sound of Your Name, Jesus) (Repeat)

Kulona sithol’ okungcwele (In Him we find holiness)
Kulona sithol’ inkambiso (In Him we find renewal)
Lona liphul’ izibopho (He breaks the bonds)
Igama lakho Jesu (Your Name is Jesus) (Repeat)

(Refrain)

Izimo zonke ziyakhothama (Every  situation bows down)
Ngegama lakho Jesu (At the sound of Your Name Jesus) (Repeat)

Legodimong (In Heaven) Lyrics by Tshepo (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Sotho)

Legodimong, go na le seaparo (In heaven, there are garments)
Sa boikgetho, ke se bone (I have chosen it, I have seen it)
Ke se apere, se a ntshwanela (I have worn it, and it fits/suits me)
Ke sutu, ya legodimo (It is the suit, of Heaven) (Repeat)

Hlogong ke apere, Glory! (On the head I put on Glory!)
Mmeleng ke apere, Halleluya! (On my body I wear Hallelujah)
Dinokeng gona, Hosanna! (On my waist it tie Hosanna)
Maotong gona, Amen! (And on my feet, Amen!) (Repeat)

Oh, the Lord is my Shepherd
And I shall not want. Hallelujah

UJesu Uyimpendulo (Jesus is the Answer) Lyrics by Sne (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer) (Repeat)

Sithola konke kuye (We receive all from Him)
Sinakho konke ngaye (We have everything through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)
Okungenzek’ ebantwini (What man cannot do)
Ngithi kuyena kuyenzeka (I say it is possible through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)

(Refrain)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You) (Repeat)

(Refrain)

Sibabaza Wena (We Exalt You) Lyrics by Joyous Celebration Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ekuqaleni wayekhona uLizwi (In the beginning was the Word)
EnoNkulunkulu, futhi ekuye (And the Word was with God)
Konke kwavela ngaye (Through Him all things were made)
‘kuphila kukuye (In Him there is life)
Kwakh’ ukukhanya, ‘kukhanya kwabantu (It was the light, the light of all men)
(Repeat)

Refrain:
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sigcwalise, ngenkazimulo yakho (Fill us with Your Splendor/Glory)
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sonke sibabaza wena (We all exalt You)
(Repeat)

Wakha phakathi kwethu (He dwelt among us)
Egcwel’ umoya we-qiniso, ‘qiniso! (Full of the Spirit of Truth! of Truth)
Sobon’ inkazimulo (We shall see Glory)
Njengeyozelweyo, kuYise, kuYise! (Of the firstborn, of the Father, of the Father!)
(Repeat)

(Refrain)

Siyavuma (We Confess) Lyrics by Vuyelwa (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Siyavuma, vuma (We confess, and profess)
Sibonga amandla ako (We are thankful for Your Strength)
Siyavuma, sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

Siguqa phambi Kwakho (We kneel before You)
Sibabaz’ ubukhulu Bakho wena (We magnify Your greatness)
Ngoba Uyincwele (For You are Holy)
Siphakamis’ izanthla zethu (We lift our hands)
Ngoba unganga mthembe (Because we only trust)
Amandla ako wena (In Your Power alone)
Ngoba Uyincwele (Because You are Holy)

(Refrain)

Nkosi yami, sibonga Amandla Ako (My Lord, we are thankful for Your Power)
Siyavuma ngoba Uyingcwele (We confess that He is Holy)
Msindisi wami, sibong’ amandla Ako (My Savior, We are thankful for Your Power)
Siyavuma, ithi Uyingcwele (We confess that He is Holy)

Halleluya, Halleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

 

UJesu Unobubele (Jesus is Kind) Lyrics by Jabu Hlongwane (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu unobubele nam (Jesus is kind to me)
UJesu unobubele nam (Jesus is generous to me)
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me) (Repeat)

Refrain:
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me)
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me) (Repeat)

Wasusa zonk’ izono zam (You took away my sins)
Wasula lonk’ ikala lam (You cleaned all my wounds)
Unobubele nam’ (You are kind to me)
Unobubele nam’ (You are generous to me) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: