UJesu Uyimpendulo (Jesus is the Answer) Lyrics by Sne (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer) (Repeat)

Sithola konke kuye (We receive all from Him)
Sinakho konke ngaye (We have everything through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)
Okungenzek’ ebantwini (What man cannot do)
Ngithi kuyena kuyenzeka (I say it is possible through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)

(Refrain)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You) (Repeat)

(Refrain)

Sibabaza Wena (We Exalt You) Lyrics by Joyous Celebration Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ekuqaleni wayekhona uLizwi (In the beginning was the Word)
EnoNkulunkulu, futhi ekuye (And the Word was with God)
Konke kwavela ngaye (Through Him all things were made)
‘kuphila kukuye (In Him there is life)
Kwakh’ ukukhanya, ‘kukhanya kwabantu (It was the light, the light of all men)
(Repeat)

Refrain:
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sigcwalise, ngenkazimulo yakho (Fill us with Your Splendor/Glory)
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sonke sibabaza wena (We all exalt You)
(Repeat)

Wakha phakathi kwethu (He dwelt among us)
Egcwel’ umoya we-qiniso, ‘qiniso! (Full of the Spirit of Truth! of Truth)
Sobon’ inkazimulo (We shall see Glory)
Njengeyozelweyo, kuYise, kuYise! (Of the firstborn, of the Father, of the Father!)
(Repeat)

(Refrain)

Siyavuma (We Confess) Lyrics by Vuyelwa (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Siyavuma, vuma (We confess, and profess)
Sibonga amandla ako (We are thankful for Your Strength)
Siyavuma, sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

Siguqa phambi Kwakho (We kneel before You)
Sibabaz’ ubukhulu Bakho wena (We magnify Your greatness)
Ngoba Uyincwele (For You are Holy)
Siphakamis’ izanthla zethu (We lift our hands)
Ngoba unganga mthembe (Because we only trust)
Amandla ako wena (In Your Power alone)
Ngoba Uyincwele (Because You are Holy)

(Refrain)

Nkosi yami, sibonga Amandla Ako (My Lord, we are thankful for Your Power)
Siyavuma ngoba Uyingcwele (We confess that He is Holy)
Msindisi wami, sibong’ amandla Ako (My Savior, We are thankful for Your Power)
Siyavuma, ithi Uyingcwele (We confess that He is Holy)

Halleluya, Halleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

 

Newer Entries

%d bloggers like this: