Akhonamandla Lyrics by Londiwe N. (Joyous Celebration 24)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Akhon’ amandla, aphilisayo (There’s Power of Healing)
Sekufik’ amandla, akhululayo (The Power of deliverance has arrived)
Sekugcwele amandla, usekhona umdala wezinsuku
(The Unfailing Power of the Ancient of Days is here)
Sizwa kunyakaz’ amandla, uJehovah Ukhona la
(Feel the move of Lord’s Power that is here)

Akhona amandla lapha, ayaphilisa nezifo zeminyaka
(There’s Power here to heal generational sickness)
Sekufik’ amandla lapha, ayakhulula agqabula nezibopho
(The Power has come here to loosen bonds and break chains)
Yebo kugcwel’amandla, usekhona ovul’iminyango evaliwe
(Yes, His Unfailing Power is here to open doors)
Kunyakaz’ amandla, ujehova ukhona la (It’s a moving Power, The Lord is here)

Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Usefikile usmakade uyazelapha zonke izifo (God is here to heal every sickness)
Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Ayakhulula ayagqabula amaketangango obumnyama
(The chains of darkness are loosened)
Lalela, kulendawo kugcwel’ amandla, usekhona uJehova igama lakhe
(Listen, The Unfailing Power of the Name of the Lord is in this place)
Lalela, sizwa nje kunyakaz’ amandla
(Listen, we feel The Power moving)
Us’makade ukhona la (God is in this place)

Akhona amandla (There is Power)
Akhonamandla lapha (There’s Power here)
Kugcwel’ amandla (Unfailing Power)
Kunyakaz’ amandla (The Power is moving)
UJehovah Ukhona la (The Lord is here)

Refrain:
Akhon’ amandla (There is Power)
Kugcwel’ amandla (Unfailing Power)
Kunyakaz’ amandla (The Power is moving)
UJehovah ukhona la (The Lord is here) (Repeat)

Akhona amandla, thatha nansinkululeko
(There’s Power that brings freedom)
Kunyakaz’ amandla, us’makade ukhona la
(The Power is moving, God is here)
Akhona amandla okwelapha lesosifo sakho
(There’s Power that heals your disease)
Akhona amandla okukhulula lowomsebenzi wakho
(There’s Power that is working to set you free)
Akhona amandla ukhona uS’makade, ukhona uS’makade
(There’s a Power, God is in this place, God is here)
Ukhona uSmakade, ukhona uSmakade lapha
(God is here, God is here right now)

(Refrain)

UJesu Uyanginakekela (Jesus Cares for Me) Lyrics by Zamile (Joyous Celebration 24)

1 Comment


(Sung in Zulu)

UJesu uyanginakekela (Jesus cares for me)
‘Jesu uyanginakekela (Jesus cares for me) (Repeat)

Umsindisi wami, useduze nami (My Savior, You are near to me)
UJesu uyanginakekela (Jesus cares for me)

(From the Top)

Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus loves every person)
Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus loves all people)
Kuze kube nini, uhlel’esonweni? (How long, will you remain a sinner?)
Jesu uyanginakekela (Jesus cares for me)

Refrain:
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)
Kuze kube nini, uhlel’esonweni? (How long, will you remain a sinner?)
Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)

Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus Loves All People)
Jesu ‘thanda bonk’ abantu (Jesus Loves All People)
Umsindisi wami, useduze nami (My Savior, You are near to me)

(Refrain)

Hhayi, hhayi, hhayi, wemoni (No, no, stop, sinner)

(Refrain)

Emaphakadeni (Until the End of Time) Lyrics by Sbu Noah (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)
Ungumlomo ongathethi manga (His mouth never lies)

Makadunyiswe! (Praise be unto Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until then end of time)
Akathethi manga (For He never lies) (Repeat)

Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)
Wanqoba ithuna nokufa (He conquered the grave and death)

Ufanelwe, ukudunyiswa (He is worthy, of praise)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Wanqob’ ukufa (For He conquered death)

Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)
Silindiwe emazulwini (He awaits us in heaven)

Ukumdumisa! (He awaits us in heaven)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Emazulwini (In heaven) (Repeat)

Aw wo wo wo wowo wo
Wowo wo wo wo wowo wo…

Makadunyiswe! (Praise Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Akathethi manga (He never lies) (Repeat)

Aw wo wo wo wowo wo
Wowo wo wo wo wowo wo…

Makadunyiswe! (Praise Him!)
Kuze kube semaphakadeni (Until the end of time)
Akathethi manga (He never lies) (Repeat)

Linamandla (Powerful) Lyrics by Mbali (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ngegama lakho siyaphiliswa (Through Your Name, we are healed)
Ngegama lakho siyanqoba (Through Your Name we overcome)
Yilo lodw’ elinamandla (You are the Mighty One)
Igama lakho, Jesu (Your Name is Jesus) (Repeat)

Refrain:
Linamandl’ leligama (There is Power in the Name)
Liqashul’ izibopho (To breaks every chain)
Izimo zonke ziyakhothama (Everything situation bows down)
Ngegama lakho Jesu (At the sound of Your Name, Jesus) (Repeat)

Kulona sithol’ okungcwele (In Him we find holiness)
Kulona sithol’ inkambiso (In Him we find renewal)
Lona liphul’ izibopho (He breaks the bonds)
Igama lakho Jesu (Your Name is Jesus) (Repeat)

(Refrain)

Izimo zonke ziyakhothama (Every  situation bows down)
Ngegama lakho Jesu (At the sound of Your Name Jesus) (Repeat)

Legodimong (In Heaven) Lyrics by Tshepo (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Sotho)

Legodimong, go na le seaparo (In heaven, there are garments)
Sa boikgetho, ke se bone (I have chosen it, I have seen it)
Ke se apere, se a ntshwanela (I have worn it, and it fits/suits me)
Ke sutu, ya legodimo (It is the suit, of Heaven) (Repeat)

Hlogong ke apere, Glory! (On the head I put on Glory!)
Mmeleng ke apere, Halleluya! (On my body I wear Hallelujah)
Dinokeng gona, Hosanna! (On my waist it tie Hosanna)
Maotong gona, Amen! (And on my feet, Amen!) (Repeat)

Oh, the Lord is my Shepherd
And I shall not want. Hallelujah

Older Entries

%d bloggers like this: