Advertisements

Mthembe Njalo (Always Trust Him) Lyrics by Dudu Tsobane and Joyous Celebration

Leave a comment(Sung in Zulu)

Refrain:
Uzokwenza akushilo, mthembe njalo
(He will do what he promised, Always trust Him)
Mthembe njalo (Always trust Him)
Izwi lakhe linamandla, alijiki
(His Voice is powerful, it does not change)
Oh mthembe njalo, Mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)

Izethembiso zakhe, zimi njalo
(His promises, will always stand)
Wethembisil’ ezw­ini lakhe
(What He promised in His Word)
Uzokwenza (He will do)
Hlal’ ezwini, ungasuki
(Remain in the word, do not leave)
Wena mthembe njalo
(You always trust Him)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)
(Repeat)

(Refrain)

UJesu wam’, uthembekile
(My Jesus, You are faithful )
Kholwa yena, ngaso sonk’iskhathi
(Believe in Him, all the time) (Repeat)

(Refrain)

Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful, You are faithful )
Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful , You are faithful )
Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Advertisements

Bengingazi (I didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

%d bloggers like this: